Tin mới

Đồng chí Trương Thị Mai: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ

(Mặt trận) - Chiều 4/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan đồng chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Hoàn thành khối lượng công việc lớn

6 tháng đầu năm 2022, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban, sự nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Nổi bật là tập trung tham mưu hoàn thành 12/19 đề án thuộc chương trình công tác năm: Tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 1 Nghị quyết, 3 Quy định, 2 Quyết định, 2 Kết luận; chủ trì ban hành 3 Hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, Ban đã tham mưu trình Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”; tích cực chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

Ban tham mưu tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026; hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Quyết định tổng biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban tích cực hoàn thành, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một số quy định, kết luận quan trọng về công tác cán bộ; trong đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5-5-2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; ban hành Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28-4-2022 “về luân chuyển cán bộ” nhằm tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Ban tham mưu Ban Bí thư lần đầu tiên ban hành Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị với 6 điểm mới, thể hiện quyết tâm cao trong việc cụ thể hóa, đảm bảo đồng bộ công tác đào tạo lý luận chính trị với việc đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 một số vấn đề về Bảo vệ chính trị nội bộ; Quyết định số 59-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay trong cán bộ, đảng viên...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện

Ảnh: Phương Hoa/TTXVN  

Những tháng cuối năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao bảo đảm chất lượng và tiến độ, trong đó có 7 Đề án phải hoàn thành theo chương trình công tác năm 2022 gồm: 1 Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 3 Đề án trình Bộ Chính trị, 3 Đề án trình Ban Bí thư. Ban tập trung cao độ hoàn thành Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII); triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Ban tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị. Ban tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; Quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị; Danh mục vị trí việc làm của hệ thống chính trị. Hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban; cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, trong 6 tháng qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban Tổ chức Trung ương vẫn hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đáp ứng tiến độ và yêu cầu đề ra, trong đó, có nhiều công việc khó khăn, phức tạp như tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; tham mưu công tác quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; tham mưu xây dựng danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên…

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, công việc của Ban Tổ chức Trung ương rất nặng nề, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cục, vụ, đơn vị tăng cường sự chủ động, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, đoàn kết trong cơ quan; chú trọng nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban cần không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, gương mẫu trong công tác, ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác cán bộ, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, sự tin tưởng của Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản