Hướng về cơ sở, chọn việc, chọn điểm nhằm tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân

(Mặt trận) - Sáng 31/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, chọn việc, chọn điểm tập trung làm rõ, triệt để, thiết thực góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân, tránh hình thức.

Thủ tướng: Phải coi doanh nghiệp là trọng tâm của sự phát triển ngành Công Thương

Infographics: Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam qua các thời kỳ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến, tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và trên 3.000 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước.

 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị

Nâng cao sức mạnh, hiệu quả công tác dân vận

Báo cáo tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành dân vận luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm; tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao sức mạnh, hiệu quả công tác dân vận. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới. Ngành dân vận luôn quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát huy vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cũng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tăng cường vận động, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; quan tâm công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 24 hội nghị….

Công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo; góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thực hiện quan điểm của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận nhiệm kỳ 2021-2026, tham mưu thực hiện hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở, lắng nghe, phản ánh, giám sát việc giải quyết kiến nghị của Nhân dân; vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh….

'Công tác dân vận tăng cường quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân'

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao và biểu dương những kết quả các cấp ủy, tổ chức đảng, ngành dân vận đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tích cực góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đạt được kết quả tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, chủ động tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

“Những kết quả quan trọng này đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước,” Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Tán thành phương hướng công tác trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị công tác dân vận tập trung nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội về công tác dân vận.

Trong đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng đổi mới, thiết thực, gắn với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; lấy cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

"Làm tốt công tác dân vận chính là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời phải động viên, tổ chức nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó một cách hiệu quả nhất; cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, gắn với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng," Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cơ quan nhà nước chú trọng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận từ phía chính quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính; phục vụ nhân dân, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo pháp luật. Đồng thời, cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật và giám sát thực hiện; giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân gắn với lợi ích của đất nước.

Nghiên cứu sửa đổi và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục củng cố, phát huy các cơ chế, chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành để tăng cường trách nhiệm, hành động thống nhất, đạt được hiệu quả cao, thực chất.

“Cán bộ, đảng viên phải “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân” như Bác Hồ đã dạy; phát huy vai trò nêu gương trong cuộc sống, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu. Tạo chuyển biến thực sự trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, nắm được những tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong nhân dân một cách khoa học, thực chất để kịp thời giải quyết. Từ đó, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội,” Thường trực Ban Bí thư đề nghị.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Công tác dân vận cần được tích cực đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, chọn việc, chọn điểm tập trung làm rõ, triệt để, thiết thực góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân, tránh hình thức. Cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận trong hệ thống chính trị; quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể.

“Kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định. Đồng thời, đồng chí tin tưởng rằng phát huy những thành quả và kinh nghiệm đã có, công tác dân vận nhiệm kỳ tới sẽ có bước tiến mới, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản