Tin mới

Quý II: Tiến hành sơ kết thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18

(Mặt trận) - Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định, trong Quý II, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, toàn Ngành sẽ tập trung cao độ tiếp thu, hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XIII); đồng thời, tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) “về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”...

Hoàn thành phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong quý I/2024

Thủ tướng: Đặc biệt lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Toàn cảnh Hội nghị. 

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định thực hiện trong quý tới. Thông tin được đề cập tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2022 diễn ra chiều ngày 4/4 vừa qua.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Hoàn thành 8/19 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã khẩn trương ban hành Chương trình công tác năm 2022 gồm 21 đề án, nhiệm vụ, trong đó có 19 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngay trong quý I-2022, đã cơ bản hoàn thành 8/19 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (tương đương 42,1%); chủ trì ban hành 2 Hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, đồng thời tập trung triển khai Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII).

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 52 tập trung tuyên truyền 4 điểm mới, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và xây dựng lộ trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kết luận và Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21. Đến nay, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 28 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu Ban Bí thư ban hành Kết luận số 27 về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48 và Kết luận số 71; ban hành Hướng dẫn số 16 một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Hoàn thiện Đề án “Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị”, báo cáo Bộ Chính trị; hoàn thiện Quy định về luân chuyển cán bộ; ban hành Kế hoạch số 60 về đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2022. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định 57 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; Tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58 một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; Quyết định số 59 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Trong quý I-2022, toàn Ngành đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị đảm bảo kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định phục vụ công tác cán bộ, trong đó có 64 trường hợp diện Trung ương quản lý; tổ chức thành công Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Ban hành và triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Trong quý I-2022, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã tổ chức 3 Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp trao đổi, giải đáp 37 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh…

Trong Quý II, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định trọng tâm công tác của quý II/2022 là tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung cao độ tiếp thu, hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), đồng thời, tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) “về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”. Hoàn thành kế hoạch khảo sát; tổ chức họp Ban Chỉ đạo, các hội nghị xin ý kiến về Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6.

Về công tác tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, toàn Ngành tập trung tham mưu triển khai Kết luận số 28 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp thu, hoàn thiện Quyết định tổng biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị.

Ngành sẽ tổ chức sơ kết thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Xây dựng kế hoạch khảo sát phục vụ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ với trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030, 2026-2031, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hoàn thiện, tham mưu ban hành Quy định mới về luân chuyển cán bộ. Xây dựng Báo cáo về tình hình Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Triển khai nghiêm túc Kết luận số 27 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48 và Kết luận số 71.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, toàn Ngành đã rất tích cực chủ động, vượt nhiều khó khăn, thách thức, tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm ngay trong quý I, đặc biệt là việc hoàn thành các đề tài, đề án đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tiếp tục cụ thể hoá việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có việc tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng địa phương, đơn vị và kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính nêu rõ 3 bài học kinh nghiệm rút ra trong việc triển khai công tác trong quý I-2022. Đó là đã thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong trong tổ chức, thực hiện. Kịp thời cụ thể hóa ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, quan tâm đến lợi ích vật chất và tinh thần chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức để tạo ra động lực cống hiến vì sự nghiệp chung.

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong quý I-2022, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong quý II-2022, toàn Ngành tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh…

Tại Hội nghị cũng đã tổ chức quán triệt một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm: Quy định số 46-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ; Kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 27-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW “về tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ” và Kết luận 71-KL/TW “về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức” của Ban Bí thư; Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quyết định số 61-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản