Tin mới

Tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 24/4, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tham dự buổi làm việc về phía đoàn công tác có ông ông Châu Văn Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam, cùng các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện.

Về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Cương lĩnh tiếp tục được đề cao và thể chế hóa, cụ thể hóa trong hầu hết các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; thể hiện ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từ năm 2011 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thể hiện rõ vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Đề cập đến tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016-2020), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương; UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Đề án về tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo… Đặc biệt, thông qua việc góp ý xây dựng Đảng, thông qua vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết.

Từ những kết quả sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân từng bước được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, sáng tạo của các tổ chức, đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động theo Điều lệ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Đặc biệt vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được từng bước thể chế hóa thành các quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của MTTQ và các đoàn thể nhân dân với các thành viên trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh ngày càng hợp lý hơn; các chế định ngày càng đầy đủ hơn về các thiết chế và cơ chế thực thi dân chủ; việc thực hành dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp có những chuyển biến tích cực; việc thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở ngày càng được đẩy mạnh.

“Hệ thống tổ chức của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có bước đổi mới. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt hơn vị trí, chức năng của mình”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Về những vấn đề liên quan đến đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiến nghị Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, có hướng dẫn đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo hướng phân định rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ tham gia vào hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông với các cơ quan trong hệ thống chính trị để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác.

“Phải thực sự coi trọng phát triển văn hóa, xã hội và con người tương xứng với phát triển kinh tế, khơi dậy khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra để tạo sự đồng thuận giữa Đảng với nhân dân.

Phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Cương lĩnh tiếp tục được đề cao và thể chế hóa, cụ thể hóa trong hầu hết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thể hiện rõ vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội”. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã quan tâm lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phối hợp với chính quyền trong ổn định chính trị, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, góp phần tạo đồng thuận xã hội, trên cơ sở đó, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp công, góp sức, trí tuệ tạo động lực tăng trưởng, phát triển địa phương, đất nước.

Bên cạnh đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động được tổ chức rộng khắp trong các khu dân cư đạt hiệu quả thiết thực. Mặt trận đã làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; chú trọng thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, bà Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận cần tổng kết lý luận và thực tiễn để đề ra trong văn kiện Đại hội những phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ của Mặt trận về đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Bà Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận tiếp tục nghiên cứu, có những đánh giá dự báo sự thay đổi của cơ cấu xã hội, các giai tầng để tiếp tục đoàn kết tập hợp nhân dân; làm rõ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận; quan tâm làm rõ hơn thuận lợi, cơ hội, khó khăn thách thức với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong tình hình mới, yêu cầu mới.

Đề cập đến việc tạo sinh lực mới trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Trương Thị Mai cho rằng phải làm sâu sắc hơn quan điểm của Đảng đối với khối đại đoàn kết toàn dân nhằm phát huy dân chủ thực chất và tạo sự đồng thuận trong xã hội để góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường vai trò của Mặt trận là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; có cơ chế tiếp cận tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, các cá nhân tiêu biểu; nâng cao tính thực chất các hoạt động, các phong trào, cuộc vận động, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh, giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến đời sống người dân nảy sinh của quá trình phát triển.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị Mặt trận phải góp phần quan trọng là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận của người dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đảm bảo cho người dân tham gia vào quá trình quyết định chính sách...

Để làm tròn nhiệm vụ của mình, bà Trương Thị Mai cho rằng, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ Mặt trận phải là những người có năng lực, có bản lĩnh, có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn nhằm tạo uy lực, uy danh và khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhân dân.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng ghi nhận những kiến nghị của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong triển khai thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản