Tin mới

Thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính sẽ đồng bộ với xử lý kỷ luật của Đảng

(Mặt trận) - Tiếp tục thực hiện chương trình Kỳ họp thứ Tư, sáng nay, 21/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Điểm mới của Nghị quyết số 42-NQ/TW: Mở rộng toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho mọi đối tượng

Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức

Ảnh: Quang Khánh 

Tăng thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính  

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm triển khai áp dụng đồng bộ, thống nhất quy định của Đảng với quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; giải quyết vướng mắc, bất cập quản lý trong thực tiễn.

Một vướng mắc trong thực tiễn được Tờ trình nêu rõ là hiện nay, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức còn có sự khác nhau. Đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức Khiển trách thì thời hiệu kỷ luật đảng là 5 năm; thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 2 năm. Đối với hành vi vi phạm phải kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo: thời hiệu kỷ luật đảng là 10 năm; thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Do có sự khác nhau nên thực tế phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý kỷ luật do đã hết thời hiệu theo quy định của Luật. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiêm quy định “kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể” (khoản 10 Điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW) và chủ trương xử lý kỷ luật nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” của Đảng trong thời gian qua.

Để khắc phục vướng mắc này, Chính phủ nhận thấy, cần sửa đổi các quy định có liên quan của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tuy nhiên, quy trình sửa đổi luật cần có thời gian vì phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Do vậy, sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV để quyết nghị việc áp dụng ngay thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với quy định xử lý kỷ luật của Đảng trong thời gian nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi các luật có liên quan.

Theo Tờ trình, Chính phủ đề xuất, áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Giao Chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

Có nên ban hành nghị quyết riêng về nội dung này?

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua rà soát pháp luật hiện hành, Ủy ban Pháp luật thấy rằng quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Luật Cán bộ, công chức (Điều 80) và Luật Viên chức (Điều 53) chưa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với quy định mới về kỷ luật của Đảng, dẫn tới một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì hết thời hiệu theo quy định của Luật, do đó, làm giảm tính nghiêm minh trong xử lý vi phạm theo pháp luật của Nhà nước.

Để kịp thời thể chế hóa chủ trương, quan điểm, yêu cầu trong các văn kiện của Đảng, Ủy ban Pháp luật tán thành với Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Tư theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật cũng cơ bản tán thành nội dung quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như đề xuất của Chính phủ, bảo đảm đồng bộ với quy định về thời hiệu kỷ luật đảng.

Về hình thức văn bản, Chính phủ đề nghị đưa nội dung quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vào Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Pháp luật nhận thấy, quy định này có nội dung không phức tạp, sau khi Quốc hội xem xét, thảo luận sẽ được tiếp thu, chỉnh lý, đưa vào Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư để trình Quốc hội thông qua là phù hợp. Do vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với đề xuất trong Tờ trình của Chính phủ.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là nội dung được quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Việc xem xét, quyết định áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật theo đề nghị của Chính phủ thực chất là sửa đổi, bổ sung nội dung của Luật, do đó, cần thể hiện trong Nghị quyết riêng nhằm thuận tiện cho việc dẫn chiếu, áp dụng, đồng thời, bảo đảm việc xem xét và thông qua Nghị quyết được chặt chẽ, kỹ lưỡng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản