Tin mới

Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021- 2025

(Mặt trận) -"Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đó là chủ đề của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sáng nay, 10-12, tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 tại Đại hội.

 Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; các báo cáo tham luận, phát biểu, chia sẻ của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", gồm năm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước... khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực, đột phá mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành T.Ư thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm khả thi, hiệu quả, nghiêm minh, theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển.

Các địa phương thi đua xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, đồng bộ, khả thi, đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, với trọng tâm là bốn phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" và "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".

Thứ ba, thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phong trào khuyến học, khuyến tài.

Thứ tư, tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế cũng như các phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các ban, bộ, ngành T.Ư, các địa phương, MTTQ và các đoàn thể, căn cứ chủ đề Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực tế tại từng đơn vị, địa phương để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực.

Trong đó, trước mắt cần tổ chức đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã thành công tốt đẹp và bế mạc.

Theo Báo Nhân dân điện tử

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản