Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh - thực trạng và giải pháp

(Mặt trận) - Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức chiều 14/1, tại Bắc Giang.

Bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

 Quang cảnh Hội thảo

Các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chủ trì Hội thảo; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tham dự Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang; Lãnh đạo các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu.

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước. Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18 NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ: “Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành, các địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Mạnh dạn thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kịp thời sơ kết, tổng kết và mở rộng dần những mô hình phù hợp, hiệu quả”.

Triển khai quyết số 18-NQ/TW, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kết luận số 74-KL/TW về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tham luận tại Hội thảo

Việc triển khai thí điểm một số mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh thời gian qua đã có một số kết quả nhất định: Đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm kinh phí; Hoạt động của các mô hình mới đã góp phần khắc phục sự chéo, trùng lắp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giảm được một số quy chồng nghiệp vụ; Mô hình tổ chức mới buộc cán bộ phải tự hoàn thiện, cập nhật, bổ sung thêm kiến thức để đáp ứng nhu cầu công việc và là dịp để sàng lọc những vị trí làm việc kém hiệu quả, góp phần tinh giản biên chế; Việc thực hiện mô hình thí điểm mới và kiêm nhiệm chức danh buộc cấp ủy, chính quyền, cán bộ được giao trọng trách phải năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các mô hình thí điểm mới và kiêm nhiệm chức danh cũng nổi lên một số khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh trong thực tiễn như: Các văn bản, hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền không kịp thời, đồng bộ nên việc triển khai mô hình mới tại các địa phương không thống nhất.

 Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Hoạt động của các mô hình tổ chức mới vừa theo các quy định của Đảng nhưng đồng thời phải tuân thủ luật pháp của Nhà nước nên có những khó khăn, vướng mắc, nổi lên là quá trình triển khai mô hình hợp nhất giữa các cơ quan thanh tra và kiểm tra.

Việc triển khai thí điểm không đồng bộ làm ảnh hưởng tới sự liên thông giữa các cấp.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo có một số khó khăn, vướng mắc. Mô hình thí điểm chịu sự chỉ đạo về chuyên môn đồng thời của các cơ quan ngành dọc cấp trên là cơ quan tham mưu của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của UBND. Vì thế, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng ở một số nơi, một số khâu.

Cơ chế vận hành các cơ quan hợp nhất như chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp công tác, thể thức văn bản, sử dụng con dấu, tài khoản...vẫn còn một số bất cập trong thực tiễn.

Cơ chế quản lý, sử dụng biên chế giữa khối đảng và khối chính quyền còn bất cập, thiếu thống nhất. Việc xây dựng vị trí việc làm trong triển khai mô hình thí điểm còn chậm ảnh hưởng tới công việc, chế độ chính sách của cán bộ...

Đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, để góp phần cung cấp làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác tổng kết, sơ kết việc thí điểm các mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh, Hội thảo hôm nay sẽ lắng nghe các đồng chí lãnh đạo, quản lý và các chuyên gia, nhà khoa học bước đầu đánh giá kết quả của việc triển khai các mô hình thí điểm mới và kiêm nhiệm chức danh.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội thảo.  

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ cơ sở lý luận, chính trị, pháp lý của việc kiêm nhiệm chức danh và việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Trao đổi về tình hình triển khai thí điểm các mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh tại một số địa phương. Đặc biệt là làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm và thuận lợi, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đưa ra nhận định, đánh giá ban đầu về tính hiệu quả của các mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, dưới góc độ khoa học, bước đầu đưa ra một số kết luận về việc triển khai các mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh thời gian vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định, nội dung Hội thảo là vấn đề rất quan trọng, là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện và rút ra một số bài học kinh nghiệm qua quá trình thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh trong thời gian qua.

“Đây là cơ hội rất quý báu để chúng tôi được lắng nghe các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các đồng chí; kịp thời chắt lọc, tiếp thu để tiếp tục làm tốt việc tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo công tác này trong thời gian tới” – đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản