Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Hướng dẫn 10/06/2021

Thông tri triệu tập Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021

Khác 19/05/2021

Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Hướng dẫn 25/05/2021

Hướng dẫn giới thiệu nhân sự  bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn 21/05/2021

Hướng dẫn 19/05/2021

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới  5/6/2021 và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công văn 18/05/2021

Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021

Công văn gửi Các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021

Phụ lục báo cáo

Hướng dẫn

Hướng dẫn Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Đề cương 05/05/2021

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN VIỆT MINH (19/5/1941 - 19/5/2021)

Hướng dẫn 07/04/2021

SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2021

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọnSách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 

Công văn gửi các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố về tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Công văn gửi các bộ giới thiệu cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng quốc tế  năm 2020 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021

Khác 02/02/2021

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở khu dân cư năm 2021

Khác 29/03/2021

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2023

Công văn 12/04/2021

Công văn tổ chức các hội nghị và báo cáo kết quả sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3
Biểu bảng thống kê

Khác 07/04/2021

Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021

Thông tri

Thông tri triệu tập Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau công tác kiểm tra, giám sát (Đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Chương trình Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (Đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (Đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn 19/01/2021

Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2021