Các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay?

(Mặt trận) - Bạn đọc Nguyễn Thùy Linh đặt câu hỏi, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay? Những Hội đồng tư vấn này thực hiện những chức năng, nhiệm vụ gì? 

 

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 của Hội đồng tư vấn về Dân tộc - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Mặt trận trả lời:

Các Hội đồng tư vấn có chức năng tư vấn, tham mưu giúp cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các vấn đề hoạt động, công tác Mặt trận và có liên quan đến công tác, hoạt động của Mặt trận. Số lượng Hội đồng tư vấn và thành viên cụ thể các Hội đồng tư vấn do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi khóa quyết định. Các Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2014 - 2019, bao gồm:

- Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục và Môi trường;

- Hội đồng tư vấn về Kinh tế;

- Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật;

- Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội;

- Hội đồng tư vấn về Dân tộc;

- Hội đồng tư vấn về Tôn giáo;

- Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào.

Tùy theo điều kiện, yêu cầu của từng địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, thành phố có thể lập ra các Hội đồng hoặc ban, tổ tư vấn để tham mưu giúp cho Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp mình trên một số lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, luật pháp...

BBT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản