Có thể hủy hợp đồng bán xe đã được công chứng hay không?

Cách đây 1 tháng tôi có ký một Hợp đồng bán xe ô tô tại Văn phòng công chứng. Nhưng bây giờ tôi không có nhu cầu bán xe nữa thì có phải làm thủ tục hủy hợp đồng đó hay không và nếu có thì tôi phải thực hiện trong thời gian bao lâu?

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

8 nguyên tắc để thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19

Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Ảnh minh họa (internet)

Trả lời như sau:

Về giá trị pháp lý của văn bản công chứng, Điều 5 Luật Công chứng năm 2014 đã nêu rõ: “Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng; hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác”.

Do đó, trong trường hợp đã công chứng Hợp đồng bán xe ô tô nhưng nay bạn không có nhu cầu bán nữa thì bạn và người mua phải có thỏa thuận khác để chấm dứt hiệu lực thi hành của giao dịch này, đó là thỏa thuận về việc hủy bỏ giao dịch đã được công chứng và thực hiện thủ tục công chứng thỏa thuận hủy bỏ Hợp đồng bán xe ô tô.

Thủ tục công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Công chứng năm 2014.

Theo quy định tại khoản 1 Điều này, việc công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

Địa điểm công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng là tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương V Luật này.

Ngoài ra, để tránh tranh chấp có thể xảy ra, bạn nên thực hiện thủ tục công chứng hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng trước khi bên mua tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản