Công nhận các địa phương hoàn thành xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”

(Mặt trận) - Bạn đọc Nguyễn Thu Hoài (Email: lahoaithu168@gmail.com) hỏi, việc công nhận các địa phương hoàn thành xây dựng “Nhà Đại đoàn kết, xóa xong nhà dột nát cho các hộ nghèo và cấp bằng ghi công được tiến hành như thế nào?

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

 Việc công nhận những đơn vị hoàn thành việc xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” được thực hiện theo Hướng dẫn số 04/HD-MTTW của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh minh họa)

 Mặt trận trả lời:

Ngày 02/8/2004, Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa V) đã ra Nghị quyết về việc xét cấp Bằng ghi công cho các địa phương hoàn thành việc xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo.

Mục đích: Ghi công và cổ vũ, động viên các địa phương, xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có công vận động nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo: Hoàn thành việc xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo; đồng thời động viên toàn dân phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” tích cực ủng hộ, tạo nhiều nguồn lực, giúp cho người nghèo có thêm niềm tin để vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Những nơi được cấp Bằng ghi công đã hoàn thành việc xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo gồm: các xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) có nhiều thành tích trong cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đến thời điểm xét không còn nhà dột nát của người nghèo.

Ngày 26/8/2004, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 04/HD-MTTW để tổ chức triển khai thực hiện công nhận những đơn vị hoàn thành việc xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo. Cụ thể: Đối với cấp xã: Ban Công tác Mặt trận tổ chức họp nhân dân ở khu dân cư để đánh giá, khẳng định khu dân cư không còn nhà dột nát của người nghèo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có báo cáo thành tích thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và kết quả vận động ủng hộ giúp đỡ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có tờ trình về việc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, tỉnh và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Bằng ghi công cho địa phương. Tờ trình có xác nhận của cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp; kèm theo danh sách các hộ nghèo đã được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở của xã.

Đối với cấp huyện: Huyện có 100% số xã hoàn thành việc xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo thì có văn bản đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Bằng ghi công cho huyện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện có báo cáo tóm tắt thành tích và tờ trình đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh xét để đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Bằng ghi công cho huyện (tờ trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đề nghị, có sự thống nhất và xác nhận của cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp).

Đối với cấp tỉnh: Những tỉnh có 100% số huyện hoàn thành việc xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, xóa xong nhà dột nát cho người nghèo thì có văn bản đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Bằng ghi công cho tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh có báo cáo tóm tắt thành tích và tờ trình đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Bằng ghi công cho tỉnh (tờ trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh đề nghị, có sự thống nhất và xác nhận của cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp).

BBT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản