Tin mới

Định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành thông báo số: 139/TB-MTTW-BTT về định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn như sau:

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
--------------------
Số: 139/TB-MTTW-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

              Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022 như sau:

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

1.1. Về công tác thông tin, tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Đẩy mạnh tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của dân tộc, MTTQ Việt Nam và kỷ niệm ngày truyền thống của các tổ chức thành viên. Tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam". Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930) gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

- Tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV, các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch; Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19”.

1.2. Về công tác dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài

- Tuyên truyền thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển  kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo. Tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch tiếp xúc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; xây dựng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong các tôn giáo; chương trình phối hợp phát huy vai trò tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2026 phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cấp Trung ương tổ chức các Hội nghị Đoàn Chủ tịch tiếp xúc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo; tổ chức Hội nghị toàn quốc gặp mặt các điển hình tiên tiến trong đồng bào tôn giáo.  

- Tăng cường công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài chung tay góp sức với Đảng và Nhà nước cùng đồng bào trong nước đóng góp trí tuệ, chất xám, kinh tế đưa đất nước ta ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

2. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước

2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và thi đua tham gia phát triển kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch và tham gia ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19; tiếp tục giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19”.

2.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn MTTQ các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện tiêu chí công nhận nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tiếp tục đổi mới hoạt động “Vì người nghèo” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư trung ương Đảng, trọng tâm: Xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; nghiên cứu xây dựng Chương trình phối hợp với cơ quan nhà nước xoá nhà tạm và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; triển khai hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

- Chủ động các giải pháp để hỗ trợ nhân dân, tổ chức vận động quyên góp và triển khai các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng. 

2.3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trọng tâm: Tổ chức hoạt động biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, tập thể cá nhân có nhiều thành tích hưởng ứng Cuộc vận động; tăng cường hoạt động giám sát về thực hiện chính sách ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong sản xuất, tiêu dùng và các hoạt động khác theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

2.4. Tiếp tục lựa chọn các nội dung và giải pháp để triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, khích lệ tinh thần thi đua, sáng tạo góp phần khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội trước tác động ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

2.5. Triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội; công tác dân số, thi hành Luật Hợp tác xã...

3. Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh

- Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), NQLT số 403 giữa Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng góp ý xây dựng luật, pháp lệnh và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cấp Trung ương tham gia xây dựng “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

- Tổ chức các hoạt động giám sát theo kế hoạch năm 2022, tập trung làm tốt việc giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và những vấn đề cấp thiết liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; triển khai Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cấp Trung ương tiếp tục triển khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” lần thứ IV, năm 2022-2023.

- Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân cả nước gửi tới kỳ họp Quốc hội và Thông báo ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của HĐND các cấp ở địa phương.

- Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia hòa giải ở cơ sở.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân.

- Triển khai các chương trình hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ủy ban bảo vệ cách mạng Cu Ba, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Phòng Xã hội Liên bang Nga – Mặt trận Nhân dân vì nước Nga, Hiệp hội Nhân dân Singapore, các tổ chức tương đồng, các đối tác truyền thống và đối tác mới.

-  Phối hợp với các nước láng giềng tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị và hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận các cấp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận. Cấp Trung ương triển khai xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; xây dựng Đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; hướng dẫn triển khai xây dựng các mô hình tự quản tại khu dân cư, thôn, tổ dân phố (khi Ban Bí thư ban hành kết luận); xây dựng Đề án đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

- Thực hiện có hiệu quả các quy chế, nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên. Phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết các Chương trình phối hợp, Nghị quyết liên tịch và xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp, Nghị quyết liên tịch cho giai đoạn tiếp theo; chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận.

- Rà soát, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của Mặt trận các cấp.

- Tiếp tục kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam; đổi mới, nâng cao chất lượng các Hội nghị Đoàn Chủ tịch, Hội nghị UBTWMTTQ Việt Nam và Hội nghị Ủy ban Mặt trận các cấp. Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư. Củng cố, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng./.

Nơi nhận:
- Các đ/c trong Ban Thường trực;
- Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP;
- Các ban, đơn vị MTTW;
- Lưu Văn thư, Tổng hợp MTTW.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

 

Lê Tiến Châu


Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản