Tin mới

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(Mặt trận) -Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn số 342 /HD-MTTW-BTT về hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trong hệ thống Mặt trận như sau:

Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng, xây dựng và hết lòng chăm lo cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác, trách nhiệm trong các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên; góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

- Bám sát Kết luận số 01-KL/TW để triển khai cụ thể hóa gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức,

viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và xây dựng, triển khai chuyên đề hằng năm gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản:

+ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

+ Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

+ Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đặt ra đối với hệ thống Mặt trận trong chương trình các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn về tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, trao đổi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, người uy tín tiêu biểu, chức sắc, chức việc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài theo từng chủ đề, nội dung thích hợp.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ Mặt trận. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; lựa chọn và giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc đặt ra đối với công tác Mặt trận hằng năm và cả nhiệm kỳ. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức, cán bộ, đảng viên,  đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Mặt trận các cấp hằng năm.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực. Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và đa dạng, hiệu quả trong phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong Mặt trận cùng triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

- Cần thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

- Tổ chức lồng ghép đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam ở mỗi địa phương, cơ quan Ủy ban Mặt trận các cấp và thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của hệ thống Mặt trận.

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình đặc điểm, điều kiện cụ thể ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị. Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hằng năm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện bảo đảm thực chất. Cơ quan Ủy ban Mặt trận các cấp cụ thể hóa các quy định, tiêu chí cho phù hợp theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả”. Một số chuẩn mực chung là:

i) Nâng cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện phong cách dân vận, nói đi đôi với làm; thực hiện tư cách người cán bộ Mặt trận chân thành, giản dị, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm và gắn bó mật thiết với nhân dân; gương mẫu nơi công tác và nơi cư trú.

ii) Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định nêu gương; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận.

iii) Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; làm cầu nối cho mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước.

iv) Nâng cao lòng yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hết lòng phấn đấu cho lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân. Luôn có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, đề xuất, tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của đất nước.

v) Có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo; thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp; quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

vi) Phát huy tinh thần độc lập dân tộc, tự chủ, tự cường; tăng cường mở rộng tình đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế, hợp tác cùng có lợi, phấn đấu vì ổn định, hòa bình và phát triển. Chống chiến tranh, chống các âm mưu diễn biến hòa bình, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt Mặt trận các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

- Rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Mặt trận nêu gương trong xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", "tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ".

4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 - Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ Mặt trận và nhân dân làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW; xây dựng các chương trình tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội.

- Chú trọng phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

- Phát huy vai trò các cơ quan báo chí của Mặt trận, các tổ chức thành viên, hệ thống bản tin, trang thông tin điện tử và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở để tuyên truyền có hệ thống, bài bản, hiệu quả về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời biểu dương, cổ vũ những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" và Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" của MTTQ Việt Nam để phát huy vai trò của báo chí, cổ vũ những tác giả, tác phẩm hay về đề tài xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Nghiên cứu, biên soạn các tài liệu, sách chuyên đề phục vụ việc học tập và tuyên truyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam, phù hợp với các thành phần, đối tượng đa dạng trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương

- Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; căn cứ kế hoạch, hướng dẫn giám sát về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên ở địa phương hằng năm; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định và tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương trong hệ thống và cơ quan Ủy ban Mặt trận các cấp.

- Trong công tác kiểm tra, giám sát, cần chú trọng đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị. Kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong hệ thống Mặt trận; đồng thời kiến nghị, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc hoàn thiện và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các cá nhân thiếu gương mẫu, vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, các quy định nêu gương của Đảng, quy định về đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW

- Gắn việc sơ, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW với đánh giá kết quả công tác Mặt trận và xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm và đại hội nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam các cấp. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TTW vào quý II năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào quý IV năm 2025.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2. Các cơ quan báo chí của Mặt trận (Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Báo Người Công giáo Việt Nam, Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), các trang thông tin điện tử, bản tin của Mặt trận các địa phương và các cơ quan báo chí của tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW.

3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Hướng dẫn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội) để theo dõi, tổng hợp kết quả chung.

Tuấn Quang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản