Tin mới

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

(Mặt trận) -Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021). Xin giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn. 

THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC LẦN THỨ NĂM, NĂM 2024 - 2025

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Đồng chí Lê Đức Thọ gặp gỡ các đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh năm 1976. Ảnh tư liệu 

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Thông báo số 237-TB/TW ngày 11/11/2020 về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021) như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Lê Đức Thọ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phù hợp, đúng quy định, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong cuộc Cách mạng Tháng Tám (1945) và trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

2. Công lao, đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, giúp cách mạng Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khơme đỏ.

3. Khẳng định đồng chí Lê Đức Thọ là một cán bộ lãnh đạo có tài năng về nhiều mặt: Nhà ngoại giao tài ba, nhà thương thuyết có tầm nhìn chiến lược, khôn khéo; “kiến trúc sư” có công lớn đối với công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức; một tâm hồn thơ giàu cảm xúc, một nhà thơ để lại nhiều tác phẩm có giá trị trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam.

4. Tuyên truyền phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất, suốt đời trung thành, tận tuỵ với nước, với dân; đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào; nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

5. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa

Tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện.  

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh (bộ, ngành)

- Danh nghĩa tổ chức: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định.

- Đơn vị thực hiện: Tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các ban, bộ, ngành liên quan.

- Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo tỉnh Nam Định.

3. Tổ chức Hội thảo khoa học:

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Nam Định.

4. Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Đức Thọ: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; các tin bài, phóng sự trên các báo, đài, tạp chí, trên internet và mạng xã hội; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... tùy theo điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Tỉnh Nam Định

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu nhà lưu niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm tại tỉnh Nam Định bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; trong đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành, các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật chào mừng.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn tỉnh.

1.2. Ban Tổ chức Trung ương

- Phối hợp với tỉnh Nam Định và các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm và Lễ kỷ niệm cấp tỉnh.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của Ban (nếu có).

1.3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Đức Thọ.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.4. Văn phòng Trung ương Đảng

- Phối hợp với tỉnh Nam Định và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Nam Định tham mưu, đề xuất đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

1.5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Đức Thọ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên panô, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... chào mừng.

1.6. Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương thực hiện sản xuất phim tài liệu kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, phát sóng trước ngày kỷ niệm.

1.7. Đài Truyền hình Việt Nam

- Chuẩn bị điều kiện truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.

- Phát sóng phim tài liệu về đồng chí Lê Đức Thọ vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

1.8. Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị điều kiện tổ chức việc phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và đưa tin về các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những địa danh, lĩnh vực có gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng tuyên truyền trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; bằng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và các hoạt động khác.

2.2.Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí nước ngoài và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, đặc biệt là những đóng góp đối với hoạt động ngoại giao trong đàm phán Hiệp định Paris, gắn với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, ngoại giao, quảng bá hình ảnh quốc gia và việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, không đúng định hướng, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

Xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình với nội dung và thời lượng phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc tuyên truyền phải căn cứ vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; không khai thác những sự kiện, nội dung nhạy cảm, những vấn đề còn có ý kiến trái chiều, dễ bị các thế lực thù địch xuyên tạc, tạo điểm nóng; bám sát chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong trường hợp cần thiết phải thông tin, báo cáo, xin ý kiến trước khi tuyên truyền.

Đài phát thanh và Truyền hình các địa phương tổ chức tiếp, phát sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và phim tài liệu.

4. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ bảo đảm thiết thực, phù hợp với diễn biến đại dịch Covid-19.

- Tuyên truyền sự kiện trong nội dung bản tin sinh hoạt chi bộ, thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

- Theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên báo chí, Internet, mạng xã hội và cổ động trực quan để chỉ đạo, định hướng kịp thời.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)!

2. Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!

3. Đồng chí Lê Đức Thọ - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản