Tin mới

Lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất

Theo phản ánh của ông Trung, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Trong quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT có quy định việc đánh giá tiêu chuẩn hiệu quả đầu tư (B) = M2+M3. Trong đó:

- M2 là giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư đề xuất.

- M3 là giá trị nộp ngân sách Nhà nước do nhà đầu tư đề xuất.

Tuy nhiên, trong Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT không quy định việc xác định giá trị M3 này dựa trên những tiêu chí nào và bao gồm những khoản phải nộp ngân sách Nhà nước là những khoản gì để bên mời thầu có cơ sở xác định cho đúng quy định.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Trung hỏi, giá trị M3 gồm những khoản phải nộp nào cho ngân sách Nhà nước để bên mời thầu có cơ sở xác định khi lập hồ sơ mời thầu nhà đầu tư và giá trị M3 này có bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Mục 5, Chương III bảng Chỉ dẫn nhà đầu tư Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước được sử dụng để đánh giá nhà đầu tư đề xuất phương án thực hiện dự án có hiệu quả đầu tư lớn nhất. Hiệu quả đầu tư được đánh giá thông qua các tiêu chí như sau:

- Nhà đầu tư có giá đề xuất (A) không thấp hơn giá sàn;

- Giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng (M2) không thấp hơn m2;

- Giá trị đề xuất nộp ngân sách Nhà nước (M3) không thấp hơn m3;

- Hiệu quả đầu tư (B) lớn nhất được xếp thứ nhất và mời vào đàm phán sơ bộ hợp đồng.

Theo bảng Chỉ dẫn nhà đầu tư (Chương II, Mục 1.2) Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá trị đề xuất nộp ngân sách Nhà nước tối thiểu (m3) được bên mời thầu xác định căn cứ lợi thế thương mại của khu đất, quỹ đất thực hiện dự án trong tương lai hoặc thống kê giá trị của các khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực hiện dự án.

Trong đó, m3 là giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách Nhà nước không điều kiện. Giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp (được xác định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất thực tế) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc xác định m3 theo quy định nêu trên có thể tham vấn ý kiến hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính để vận dụng xác định hệ số điều chỉnh giá đất khi khu đất thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi trong đấu giá đất (tại Điều 1 Khoản 3 Thông tư số 332/2016/TT- BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính).

Nội dung này đặc biệt cần thiết khi áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Khi đó, cơ quan tham mưu về lĩnh vực tài chính đất đai dự kiến giá trị lợi thế của khu đất trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư tham gia quá trình lựa chọn, không có sự cạnh tranh, nhằm tránh thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản