Quyết định giao đất có phải là giấy tờ về quyền sử dụng đất?

Ông Đặng Ngọc Nam (Thừa Thiên Huế) hỏi, các giấy tờ về quyền sử dụng đất bao gồm những gì? Quyết định giao đất để thực hiện dự án nhà ở hay hợp đồng đầu tư dự án có sử dụng đất có phải là giấy tờ về quyền sử dụng đất không?

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành chưa quy định cụ thể khái niệm Giấy tờ về quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua các quy định cụ thể của từng điều luật tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành có kể tên đến các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất như: các giấy tờ liên quan đến các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 99 của Luật Đất đai năm 2013; các giấy tờ tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013, các giấy tờ quy định tại Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai…

Quyết định giao đất để thực hiện dự án nhà ở do cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 cấp là một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất. Các hợp đồng liên quan đến dự án đầu tư phải được xem xét cụ thể về nội dung mới có thể xác định được về tính chất pháp lý để xác định đó có phải là giấy tờ về quyền sử dụng đất hay không?

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản