Tin mới

Bắc Kạn đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

(Mặt trận) -Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế" ngoài góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương, còn góp phần đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khảo sát mô hình thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo" tại xã Khang Ninh (Ba Bể).

Để việc triển khai các nội dung của phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế" (phong trào "Đoàn kết sáng tạo") theo Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đạt hiệu quả, Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương mình và gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng các phong trào thi đua khác. Tuyên truyền rộng rãi nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị để khuyến khích tư duy sáng tạo của mỗi người dân.

Trên cơ sở 5 nội dung của phong trào "Đoàn kết sáng tạo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực hiện phong trào trên gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên. Riêng Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo", tổ chức lồng ghép nội dung hàng trăm cuộc hội nghị, phát hành 8.400 cuốn bản tin công tác Mặt trận và các đoàn thể; đăng tải nhiều thông tin trên trang web, facebook của Ủy ban MTTQVN tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những kiến thức khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng 02 mô hình “Sản xuất phân vi sinh phục vụ chăm bón cho cây trồng trong nhà lưới”, mô hình “Chế biến các sản phẩm từ thịt lợn được chăn nuôi sạch theo quy trình khép kín”; tổ chức triển khai, hướng dẫn tuyên truyền tại huyện Ba Bể và Ngân Sơn với hơn 140 người tham dự.

Ngày 08/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ban hành Công văn số 464/MTTQ-BTT đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lựa chọn, gửi hồ sơ các sáng kiến, ý tưởng mới để xét, công nhận trong phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" năm 2020. Kết quả đã tiếp nhận tổng cộng 18 bộ hồ sơ để trình hội đồng thẩm định xét, công nhận. Căn cứ vào các tiêu chí, Hội đồng công nhận sáng kiến, ý tưởng mới trong phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020 đã công nhận 10 sáng kiến, ý tưởng mới.

Tuy nhiên, do đây là phong trào thi đua còn mới, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nên việc triển khai ở một số nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Việc nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay chưa kịp thời. Công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực nhằm biểu dương, khen thưởng cá nhân và tập thể tích cực phát huy sáng kiến, ý tưởng mới còn nhiều hạn chế...

Để phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 05 nội dung của phong trào thi đua. Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu, tập thể tích cực thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới. Phối hợp phát động phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua khác./.

Hoàng Vũ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản