Điện Biên: Tuần Giáo đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

(Mặt trận) - Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, những năm qua huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị, tích cực đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM)...

Lâm Đồng và dấu ấn thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Long An: Nỗ lực 'về đích' xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo an cư

Nhân dân bản Lập, thị trấn Tuần Giáo họp bàn, đóng góp ý kiến, tích cực tham gia xây dựng NTM. 

Ông Giàng A Dơ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo cho biết: Những năm qua huyện Tuần Giáo đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả QCDC ở cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, bên cạnh việc cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp nghiêm túc thực hiện lịch tiếp công dân, đối thoại, tiếp xúc với công dân theo định kỳ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ... thì quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thể hiện rõ nhất qua việc tham gia bàn bạc, góp ý kiến trong quyết định mức huy động các nguồn đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi trong xây dựng NTM; việc triển khai các dự án, công trình đầu tư, chính sách an sinh xã hội, rà soát, bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước... 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 18.330/19.245 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 170/177 khối, bản phố đăng ký xây dựng bản, khối phố văn hóa; 15 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa NTM.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được chính quyền các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai thực hiện. Hiện 100% xã, thị trấn thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giao dịch hành chính. Huyện Tuần Giáo xác định, phát huy và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở chính là “chìa khóa” thành công trong quá trình triển khai thực hiện chương trình NTM. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia góp ý, hiến kế, hiến công, hiến đất hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM. Từ đầu năm tới nay, hệ thống MTTQ các cấp đã vận động nhân dân các dân tộc trong huyện hiến 2.230m2 đất làm hệ thông tưới ẩm, làm đường bê tông; 217 ngày công và gần 150 triệu đồng tiền xây dựng đường bê tông nông thôn.

Đại diện quyền, lợi ích và tiếng nói của nhân dân, những năm qua Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trở thành cánh tay đắc lực cùng chính quyền, cơ quan chức năng trong thực hiện các nội dung giám sát cụ thể, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội. Hiện 19/19 xã của huyện Tuần Giáo đã thành lập ban TTND và ban GSĐTCĐ; từ đầu năm tới nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì tổ chức cuộc giám sát về thực hiện QCDC ở cơ sở đối với UBND các xã: Quài Cang, Chiềng Đông, Chiềng Sinh, Phình Sáng, Pú Nhung... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chủ trì tổ chức giám sát được 7 cuộc; Ban GSĐTCĐ giám sát chủ yếu tập trung vào: Hỗ trợ tiền điện, thủy lợi phí cho người dân; cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho các khu dân cư; chi trả dịch vụ môi trường rừng; hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội... Ngay sau khi giám sát, các ban TTND, GSĐTCĐ đã báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền để kịp thời khắc phục, sửa chữa, tránh lãng phí, thất thoát ngân sách, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới theo ông Giàng A Dơ để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huyện Tuần Giáo cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về thực hiện QCDC ở cơ sở, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện dân chủ, nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân; tăng cường thực hiện quy định về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn việc lựa chọn thành viên các ban bảo đảm dân chủ, khách quan, có uy tín, trình độ, hiểu biết về lĩnh vực xây dựng cơ bản, có bản lĩnh, không ngại va chạm, né tránh, nể nang. Từ đó huy động sức dân tham gia quản lý xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản