Tin mới

MTTQ huyện Cẩm Thủy với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện tốt cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” với những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính sáng tạo của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Long An: Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động

Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Thủy kiểm tra công tác tuyên truyền bảo đảm ANTT, XDNTM tại xã Cẩm Thạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ huyện đã cụ thể hóa 5 nội dung CVĐ gắn với nhiệm vụ trọng tâm “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, khuyến khích làm giàu chính đáng”; tuyên truyền, vận động Nhân dân khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống. CVĐ đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm, từng bước trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong Nhân dân. Nhiều phong trào thi đua được MTTQ phát động, chủ trì đã đem lại hiệu quả thiết thực, tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ở địa bàn dân cư được nâng lên. Các hoạt động tự quản ở khu dân cư được phát huy. Từ những việc làm cụ thể trên đã góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, diện mạo làng, xã có nhiều khởi sắc.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong năm 2020, Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực đóng góp gần 301,3 tỷ đồng, hiến 191.258m2 đất, hàng vạn ngày công lao động làm đường giao thông và thủy lợi. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, huyện Cẩm Thủy có 85% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, 89% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; bình quân toàn huyện đạt 16,3 tiêu chí NTM/xã.

Thực hiện phong trào giảm nghèo nhanh và bền vững, trong năm 2020, MTTQ huyện đã phối hợp hỗ trợ gần 1,83 tỷ đồng làm mới 38 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; phối hợp trao thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo.

Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, phát triển trang trại, gia trại; giới thiệu các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; tạo nguồn vốn cho hội viên, đoàn viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Phối hợp với các ngân hàng, tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác vay vốn sản xuất. Tập trung xây dựng 9 mô hình phát triển sản xuất (trong đó có 1 mô hình liên kết sản xuất); với 36 hộ tham gia, tổng vốn thực hiện gần 2,3 tỷ đồng. Một số mô hình thực hiện tốt như: Liên kết trồng sen Nhật; nuôi chim bồ câu Pháp, nuôi thỏ, nuôi ốc...

Những kết quả từ CVĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Đồng chí Ngô Anh Thúy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Thủy, cho biết: Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Cẩm Thủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai và cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về CVĐ, chú trọng phát triển chiều sâu hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản