Tin mới

MTTQ huyện Nông Cống tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

MTTQ huyện Trấn Yên góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh

Gia Lai: MTTQ huyện Chư Prông đa dạng hình thức hỗ trợ hộ nghèo

Tuyên Quang: Nhân rộng mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Phạm Đức Thành, thôn Liên Minh, xã Thăng Bình.

Trong công tác xây dựng Đảng, MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; tham gia góp ý cho các tổ chức đảng trong tổ chức sinh hoạt chi bộ và góp ý cho các đảng viên về đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng Nhân dân...

Năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền, tuyên truyền phổ biến pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham gia góp ý vào 11 dự thảo luật, văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời MTTQ huyện đã chủ trì tổ chức 1 hội nghị phản biện xã hội góp ý vào Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng mô hình sản xuất cây trồng có giá trị cao, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp được thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra và đi vào nền nếp, có chất lượng, tập trung giám sát những vấn đề được Nhân dân quan tâm. trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì thực hiện 4 cuộc; Ban Thanh tra Nhân dân giám sát được 29 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát 29 công trình, dự án. Qua giám sát đã kiến nghị với chính quyền xem xét giải quyết 2 công trình, dự án có những tác động làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

MTTQ các cấp đã tiếp 12 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, tiếp nhận 15 đơn, thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai, chế độ, chính sách và đã phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết. Tham gia 117 cuộc hòa giải ở cơ sở; vận động Nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư. Việc tiếp công dân và MTTQ tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm hơn. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng, Nhà nước.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội. Năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền cùng cấp chủ trì tổ chức 463 hội nghị cho đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử (trong đó ĐBQH 1 cuộc, đại biểu HĐND tỉnh 2 cuộc, đại biểu HĐND huyện 58 cuộc, đại biểu HĐND xã 402 cuộc) với hơn 20.560 cử tri tham gia hội nghị tại các địa phương trong huyện. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ từ huyện đến xã tổng hợp, phản ánh đến cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Hoạt động của MTTQ các cấp huyện Nông Cống trong xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ và ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

Hoài Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản