Tin mới

Trà Vinh chú trọng giám sát đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

(Mặt trận) - Quán triệt chỉ đạo của bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong cuộc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt Chương trình), lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các xã thụ hưởng tập trung giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương trong thời gian tới.

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

• Ông Nguyễn Văn Triết phát biểu trao đổi tại hội nghị tập huấn về giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Trà Vinh vào tháng 3/2023

Xác định 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT-XH và giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức bách nhất của đời sống Nhân dân trong tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh Trà Vinh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số nghị quyết, quyết định, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành chức năng; Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động tham mưu, triển khai thực hiện một số tiểu dự án thuộc Chương trình; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh vừa phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu của Chương trình, vừa tổ chức giám sát kết quả thực hiện năm 2022 của giai đoạn 1, qua đó kịp thời đánh giá những mặt làm được, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và có kiến nghị đến trung ương và các cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ...

Theo ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, dù Chương trình mới chính thức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2022, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó vai trò nòng cốt là Ban Dân tộc tỉnh cùng sự phối hợp, tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Chương trình đã đạt được một số kết quả thiết thực: giải ngân được 61.136 triệu/167.392 triệu đồng để thực hiện một số dự án thành phần; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 466 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 825 hộ; đầu tư xây dựng 51/51 công trình hạ tầng thiết phục vụ sản xuất; duy tu, bảo dưỡng 21/21 công trình; thành lập mới và duy trì 40 tổ truyền thông cộng đồng giúp phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, cải thiện sinh kế, tăng thu nhập; phát triển mới 25 tổ tiết kiệm vay vốn và 09 tổ, nhóm sinh kế do phụ nữ làm chủ ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường; triển khai hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho gần 900 hộ…, qua đó có những tác động tích cực đến tình hình phát triển KT-XH và đời sống của Nhân dân trong tỉnh, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer từ 6.478 hộ (chiếm 7,19% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer) của năm 2021 xuống còn 3.239 hộ (chiếm 3,61% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer) vào cuối năm 2022, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới; được các tầng lớp nhân dân đồng thuận và đánh giá cao, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Triết cho biết đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu, đề xuất Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ, ban, ngành chức năng xem xét, nghiên cứu hướng dẫn, tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cũng cho biết sẽ triển khai, quán triệt trong toàn hệ thống về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong việc phối hợp và tham gia triển khai thực hiện Chương trình; phối hợp các tổ chức thành viên và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện và giám sát 03 Chương trình, nhất là chỉ đạo và hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam cấp xã thuộc các địa phương thụ hưởng tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu mỗi xã giám sát ít nhất 01 cuộc/năm theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và yêu cầu của bà Trương Thị Ngọc Ánh trong cuộc làm việc với tỉnh.

Bên cạnh đó, hướng dẫn MTTQ các cấp xây dựng mô hình điểm về công tác giám sát tại cơ sở, chú trọng việc giám sát tại cộng đồng để kịp thời phát hiện những nội dung còn chồng chéo, bất cập; mạnh dạn nêu lên những kiến nghị và theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và dư luận xã hội đối với việc tổ chức thực hiện Chương trình ở các địa phương để đảm bảo cho việc triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực và nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản