Tin mới

Trà Vinh: Tiếp tục phát huy vai trò sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đưa tin, bài phản ánh kết quả, kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động, tập trung tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Để nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động), ngày 22/7/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số 444-CV/TU về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động và Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT, ngày 24/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 05 nội dung Cuộc vận động.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 07/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, XDNTM, đô thị văn minh.

Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đảm trách tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động để mỗi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tự giác, tích cực tham gia;

Quan tâm cổ vũ, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, tích cực, phê bình, góp ý các tập thể, cá nhân chưa tích cực tham gia để tạo công bằng trong xã hội; phát huy tốt vai trò sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng trong việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM, đô thị văn minh.

Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, gắn các phong trào thi đua của tổ chức với việc thực hiện nội dung Cuộc vận động, mỗi tổ chức đảm nhận những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng và nhân rộng các mô hình để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trong hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đưa tin, bài phản ánh kết quả, kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động, tập trung tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo theo dõi việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và đôn đốc thực hiện Thông tri số 25 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hàng năm, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động, đồng thời, ghi nhận và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình trong thực hiện Cuộc vận động tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

PHƯƠNG MINH

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản