Tin mới

Phú Thọ: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát Chương trình MTQG

(Mặt trận) -  Những năm qua, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát huy quyền làm chủ của người dân, thể hiện vai trò tích cực, chủ động của Nhân dân trong tham gia vào việc giám sát các chương trình, nhất là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN  trong quá trình đầu tư, nâng cao chất lượng công trình, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các tổ chức tôn giáo luôn đồng lòng vì sự phát triển chung của đất nước

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

Triển khai Kế hoạch số 182/KH-MTTQ-BTT ngày 14/4/2023 về giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025”, trong 6 tháng đầu năm 2023, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát 02 cuộc tại các đơn vị, sở, ngành và cấp huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã đã tiến hành giám sát 175 cuộc giám sát bằng hình thức thành lập đoàn, nghiên cứu văn bản và tham gia giám sát cùng các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Các Ban TTND đã thanh tra 182 cuộc; Ban GSĐTCCĐ đã giám sát 203 cuộc. Trong đó tập trung giám sát chủ yếu đối với chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước…

Qua giám sát cho thấy: Công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn các huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện; sự chỉ đạo đồng bộ tích cực của UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của Nhân dân. Công tác hướng dẫn theo dõi, đôn đốc kiểm tra được tăng cường, kịp thời nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết có hiệu quả; các cơ quan đơn vị và UBND các xã được giao chủ trì các nội dung của Chương trình đã thực hiện đúng theo sự phân công, phân nhiệm, công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các dự án, các tiểu dự án của Chương trình được đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng thụ hưởng. Công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và đúng quy định. Các công trình trọng điểm của địa phương được đầu tư xây dựng, phát triển toàn diện theo các lính vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa… góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hộị, giảm nghèo bền vững; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định, an ninh quốc phòng trên địa bàn,…

Để công tác giám sát nói chung và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn I: 2021-2025 nói riêng đạt hiệu quả, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp và phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết của đồng bào vùng DTTS&MN đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Để nâng cao chất lượng giám sát, tổ chức giám sát đúng, trúng vấn đề, từng bước khắc phục tình trạng yếu, thiếu về chuyên môn, trong quá trình lựa chọn Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, các thành viên tham gia phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về xây dựng cơ bản, uy tín ở địa phương, được Nhân dân bầu. Nhờ đó, các Ban đã luôn hoạt động hiệu quả, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong thu, chi; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, Nhân dân; hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương.

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ cần phối hợp với các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau để phát huy hơn nữa vai trò hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đối với việc giám sát các công trình, dự án Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Một là, Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định quy định chi tiết Luật cho cán bộ MTTQ các cấp và thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ ở xã, phường, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Hai là, Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP; Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã, phường, thị trấn.

Ba là, Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc giám sát đầu tư của cộng đồng; phát huy vai trò các hội đồng tư vấn cấp tỉnh, ban tư vấn cấp huyện, tổ tư vấn cấp xã, các cộng tác viên tư vấn trong việc tư vấn, hỗ trợ hoạt động của các ban GSĐTCCĐ; quan tâm tới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Mặt trận trực tiếp tham gia các ban GSĐTCCĐ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản