Tin mới

Tăng cường kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia

(Mặt trận) -Trong bối cảnh việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) còn gặp nhiều khó khăn, Ủy ban Dân tộc đã chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phối hợp hoạt động giám sát, để kịp thời phát hiện và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

 Đoàn Giám sát triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG làm việc với Ủy ban Dân tộc về kết quả triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719.

Có thể khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. Trong nhiều hội nghị, cuộc họp, cuộc làm việc, hay các chuyến công tác địa phương, lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719.

Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình MTQG 1719, Ủy ban Dân tộc đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá; tăng cường phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác giám sát để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập khó khăn và sớm có giải pháp tháo gỡ; đồng thời tránh được những vi phạm để không gây ra hậu quả nghiêm trọng trong quá trình thực thi chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp năm 2023 giữa Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá, thời gian qua, hai bên đã tổ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động và giám sát thực hiện chính sách dân tộc. Thực hiện Kế hoạch về giám sát Chương trình MTQG 1719, Ủy ban MTTQ Việt Nam 52/63 tỉnh, thành phố vùng DTTS, miền núi đã xây dựng kế hoạch giám sát Chương trình. Nội dung chủ yếu tập trung vào giám sát công tác triển khai thực hiện; giám sát việc phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác thuộc Chương trình; giám sát việc xác định phạm vi và đối tượng thụ hưởng Chương trình MTQG 1719. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Còn Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các địa phương cần tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện 3 Chương trình MTQG; nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong các văn bản hướng dẫn bảo đảm đúng đối tượng, địa bàn, nguyên tắc phân cấp, phân quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cụ thể, kịp thời đối với các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm hiệu quả giải ngân nguồn vốn của Chương trình; quan tâm triển khai sớm nhiệm vụ đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, để đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình MTQG 1719, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi toàn diện từ thể chế đến phân cấp, phân quyền cho địa phương. Ở cấp Trung ương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong các thông tư, nghị định để phù hợp với quy định pháp luật làm cơ sở cho các địa phương triển khai. Ban Chỉ đạo Trung ương cũng thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Có thể nói, hoạt động thanh, kiểm tra, phối hợp giám sát thực hiện Chương trình MTQG 1719 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Ủy ban Dân tộc đặc biệt quan tâm. Thời gian này, Ủy ban Dân tộc đang chủ trì chuẩn bị đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình MTQG 1719, nhằm đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, để triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 tốt hơn trong thời gian tới.

THANH HUYỀN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản