Tin mới

Thành phố Hồ Chí Minh: Hội nghị sơ kết 2 năm phối hợp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

(Mặt trận) - Sáng ngày 26/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị trong giai đoạn 2020 - 2022. Chủ trì Hội nghị có ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hữu nghị Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

 

Hai đơn vị đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp số 13/CTPH-MTTQ-UBNV ngày 18 tháng 8 năm 2020, đề ra các nội dung phối hợp công tác trong giai đoạn 2020 - 2024. Đánh giá kết quả hoạt động trong 02 năm vừa qua, hai đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, tích cực triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị và Kết luận số 12-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Tập trung thực hiện các nội dung như tăng cường tiếp xúc, vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân và bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp nghiên cứu, đề ra và hỗ trợ các phương thức vận động mới, động viên, khuyến khích mọi hình thức tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt chú trọng đến hoạt động của các thế hệ trẻ, trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với pháp luật và phong tục tập quán nước sở tại.

Phối hợp tổ chức các diễn đàn kiều bào tham gia góp ý xây dựng Thành phố, đất nước; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp xây dựng lực lượng làm công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nắm bắt tình hình hoạt động của ban Liên lạc kiều bào thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các tổ Liên lạc kiều bào phường, xã, thị trấn...

 

Trong giai đoạn 2022 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đề nghị hệ thống Mặt trận cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ, tiến tới thống nhất trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc hoàn thiện và thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó cần phối hợp các tổ chức thành viên cùng cấp, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài, hội thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài... nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó kiến nghị Đảng và Nhà nước xem xét giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng; phản bác hiệu quả các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước, vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận; tăng cường vận động người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh về kinh tế, hòa nhập và tuân thủ pháp luật nước sở tại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản