Lai Châu: Phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - MTTQ tỉnh Lai Châu đã làm tốt vai trò hướng dẫn và phát huy dân chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện, xây dựng sự đồng thuận xã hội...

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

 Người dân xã Bản Giang (Lai Châu) yên tâm xây dựng nông thôn mới nhờ thực hiện tốt giám sát công trình.

Thời gian qua, MTTQ tỉnh Lai Châu đã làm tốt vai trò hướng dẫn và phát huy dân chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện, xây dựng sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Theo ông Sùng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Trong năm 2020, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được củng cố, kiện toàn với số lượng 106 ban và 1.023 thành viên, đã triển khai giám sát 209 cuộc, chủ yếu là các công trình phúc lợi, công trình công cộng tại các xã xây dựng nông thôn mới,... góp phần làm minh bạch quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí của các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh Lai Châu đã tham gia phản biện những chủ trương lớn, cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của nhân dân như tham gia vào dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tham gia vào dự thảo nghị quyết đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố, các huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn năm 2020,...

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên, các cơ quan xây dựng dự thảo văn bản đã tiếp thu các ý kiến tham gia để nghiên cứu, bổ sung vào các văn bản, giúp hoàn thiện các chính sách pháp luật, đem lại hiệu quả cao khi áp dụng trong thực tiễn.

Bên cạnh đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ cho biết, công tác tiếp công dân luôn được MTTQ các cấp tỉnh quan tâm thực hiện, thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản liên quan đến công tác tiếp dân nhằm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

Trong năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đã tiếp 147 lượt công dân (cấp tỉnh 3 lượt; huyện 50 lượt, xã 94 lượt); tiếp nhận 214 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tiến hành phân loại, xử lý và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở được duy trì ổn định, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng thời, hoạt động hòa giải tại cơ sở được MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu chú trọng đẩy mạnh, duy trì 985 tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh với 5.224 hòa giải viên. Các tổ hòa giải trên toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 764 vụ việc trong năm 2020, hòa giải thành 655 vụ việc (đạt 85,7%), giải quyết tận gốc rễ những mâu thuẫn về lợi ích trên địa bàn dân cư.

Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, tăng cường giám sát vụ việc qua giám sát giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm, nhân dân đang bức xúc, tăng đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.            

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản