Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

 MTTQ huyện Hải Hậu tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền qua hòm thư góp ý.

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, MTTQ các cấp đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy Nhà nước, của MTTQ Việt Nam và hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; góp ý đối với cán bộ, đảng viên thông qua việc tổ chức sinh hoạt ở nơi cư trú; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử và hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; duy trì phát huy việc góp ý thường xuyên thông qua hòm thư góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đặt bên ngoài trụ sở làm việc của Ủy ban MTTQ các cấp và hàng nghìn hòm thư ở các khu dân cư trong tỉnh. MTTQ các cấp còn phối hợp tổ chức các hội nghị để đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; trong đó tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; thảo luận chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tham gia vào các chuyên đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới; vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên; chế độ chính sách với người có công, người cao tuổi, người nghèo; việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; công tác vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh... Công tác phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là trong tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với nhân dân, các kỳ họp HĐND và trong thực hiện các chương trình phối hợp. Nhờ đó, ý kiến của cử tri được phản ánh một cách toàn diện đến cấp ủy, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp chủ động phối hợp với chính quyền trong công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; hướng dẫn chỉ đạo bầu Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; xây dựng các tổ hòa giải, nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở khu dân cư nhằm xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn ổn định, phát triển vững mạnh. Trong những năm qua, MTTQ các cấp đã củng cố, kiện toàn, hướng dẫn hoạt động và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 229 Ban Thanh tra nhân dân, 218 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát của MTTQ ở cơ sở; kiện toàn 3.495 nhóm tuyên truyền viên nòng cốt, tuyên truyền phổ biến pháp luật ở các khu dân cư với 20 nghìn thành viên, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của 3.773 tổ hòa giải với 22.676 hòa giải viên. Các tổ hoà giải đã cùng với Ban công tác mặt trận, cán bộ tư pháp, trợ giúp pháp lý thực hiện hoà giải nhiều vụ việc tại địa phương (tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 80%), góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, tình làng nghĩa xóm, đoàn kết nội bộ nhân dân, làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và tham gia giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị , phản ánh của công dân đối với các cơ quan Nhà nước có liên quan; đôn đốc, giám sát cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải quyết, trả lời bằng văn bản cho MTTQ và công dân. Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại, Luật tố cáo tới các tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, vận động công dân chấp hành, thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Từng bước thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp về giám sát nâng cao hiệu quả việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh... Việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiên cứu tiếp thu và có giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sát với thực tiễn, đảm bảo được quyền và lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, qua thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị còn có những khó khăn nhất định, đó là: Về đối tượng, nội dung, phạm vi góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là rất rộng, song nguồn lực, chất lượng cán bộ MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội trực tiếp tham gia vào triển khai, tổ chức thực hiện nhất là cấp cơ sở còn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ đề ra; trong triển khai thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn thiếu về biện pháp thực hiện đồng bộ trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Thời gian tới, căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình công tác hàng năm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cụ thể hóa nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vào chương trình phối hợp, thống nhất hành động để triển khai thực hiện. Thường xuyên nắm tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội./.

Hồng Lam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản