Tin mới

Quảng Bình: Phát huy sự tham gia của nhân dân trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy Đảng, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình từng bước đi vào chiều sâu, đã phát huy sự tham gia của quần chúng nhân dân, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Hội nghị triển khai hoạt động của các Hội đồng tư vấn năm 2022 

Từ thực tiễn đã chứng minh hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN là đòi hỏi cấp bách và tất yếu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền và nền dân chủ XHCN ở nước ta. Chính thể cộng hoà XHCN ở nước ta tồn tại ba loại quyền lực: quyền lực chính trị của Đảng; quyền lực của nhà nước và quyền lực xã hội của nhân dân. Ba loại quyền lực này được vận hành chủ yếu bởi hệ thống chính trị theo cơ chế: Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - nhân dân làm chủ. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ bằng hai phương thức: trực tiếp thực hiện các quyền của mình theo luật định và uỷ quyền cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Vì vậy yêu cầu tất yếu đặt ra là kiểm soát quyền lực thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Nhất là, trong điều kiện Đảng vừa lãnh đạo, vừa cầm quyền, tuy mặt thuận lợi là cơ bản; nhưng cũng nảy sinh những khó khăn. Đó là, “một Đảng cầm quyền dễ chủ quan, duy ý chí và quan liêu trong việc xác định đường lối…; là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội nên Đảng dễ áp đặt ý chí của mình cho Nhà nước và xã hội; những đảng viên có chức quyền dễ sa vào đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, cửa quyền, bao che cho nhau”.

Do đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nếu thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội thì sẽ giúp cho Đảng tránh được những nguy cơ đó. Giám sát, phản biện xã hội sẽ giúp cho Đảng tránh được cái nhìn chủ quan, phiến diện, xa rời thực tế đời sống xã hội của nhân dân. Biết tiếp thu phản biện xã hội là Đảng đã biết "đứng trên đôi vai của người khổng lồ" là trí tuệ của quần chúng nhân dân. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN góp phần củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận TQVN đã được quy định trong Hiến pháp, Luật Mặt trận TQVN năm 2015 và nhiều Quyết định của Đảng. Từ năm 2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Thông báo số 161-TB/TW về “Đề án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư”. Đến Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ những hạn chế khi quần chúng nhân dân bước đầu thực hiện hoạt động giám sát, cũng như những nguyên nhân của tình trạng đó. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là “chưa có cơ chế giám sát trong Ðảng và giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Ðảng”; vì thế, một trong những phương hướng được Đại hội X đề ra để khắc phục những hạn chế nói trên là: “Xây dựng các quy chế và biện pháp thực hiện sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Ðảng, Nhà nước và cán bộ, đảng viên”

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, ngày 16/01/2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đề ra giải pháp: “Ban hành quy chế giám sát (trực tiếp và gián tiếp) của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp; trong đó có cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Năm 2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Chính trị - Xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó, đưa hoạt động giám sát, phản biện xã hội (GSPBXH) cũng như tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân ngày càng hiệu quả, mở rộng và thực chất.

Khẳng định vai trò của Mặt trận TQVN trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, năm 2018, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Quyết định 124 - QĐ/TW ngày 02/02/2018 về giám sát của Mặt trận TQVN, các tổ chức Chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…. Những văn bản quy định của Đảng đã từng bước tạo cơ chế thuận lợi cho Mặt trận TQVN các cấp thực hiện tốt hơn vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với vị trí Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện để Mặt trận hoàn thành các nhiệm vụ lịch sử.

Tại tỉnh Quảng Bình, nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận TQVN, ngay sau khi Bộ Chính trị có Quyết định số 217-QĐ/TW ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo sớm ban hành các Kế hoạch, Quy định để tổ chức thực hiện đồng bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, như đã ban hành: Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 18/3/2014 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định 1896-QĐ/TU ngày 11/5/2015 về việc ban hành Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước đối thoại trực tiếp với nhân dân. Quyết định 381-QĐ/TU ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy định trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc giai đoạn 2020 -2025” và các văn bản quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho đội ngũ cán bộ cốt cán của tỉnh. Chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN, đoàn thể các cấp triển khai học tập, quán triệt và cụ thể hoá các nội dung để tổ chức thực hiện phù hợp với tổ chức, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan thông tin của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218/QĐ/TW trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân biết và thực hiện. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hai Quyết định trên.

Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành liên quan cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung, quy trình tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ. Hàng năm, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm cho ý kiến chỉ đạo đối với Kế hoạch, nội dung giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể; quan tâm định hướng những nội dung, đối tượng giám sát phù hợp với ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, như: công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng; bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển; giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; về công tác tổ chức bộ máy cán bộ, chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước; việc thực hiện quy định người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan nhà nước đối thoại trực tiếp với nhân dân; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người nghèo, người bị thiệt hại do dịch bệnh…; cấp ủy các cấp đã tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, phản ánh của Mặt trận qua giám sát, chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm giải quyết. Sau gần 10 năm tổ chức thực hiện Quyết định 217 và quyết định 218, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức 02 Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận TQVN tỉnh, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp cho công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp với Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy Đảng, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình từng bước đi vào chiều sâu, đã phát huy sự tham gia của quần chúng nhân dân, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác thực hiện nhiệm vụ GSPBXH... Đồng thời, phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, ủy viên ủy ban MTTQVN, các chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực để thực hiện GSPBXH, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Từ năm 2014-2021, Mặt trận các cấp đã tổ chức 2.650 cuộc giám sát trực tiếp; nghiên cứu, giám sát qua 1.620 văn bản; cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức được 18 hội nghị phản biện xã hội, gửi lấy ý kiến phản biện xã hội đối với 38 dự thảo văn bản.

Thông qua công tác giám sát, Mặt trận các cấp đã phát hiện và kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc cũng như những hạn chế của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số nội dung như: việc thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; về an toàn thực phẩm; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo hiểm y tế; công tác cán bộ; việc vận động, quản lý các khoản thu, nộp của một số trường học; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong huy động và sử dụng nguồn lực của Nhân dân theo quy định để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh… Qua đó đã giúp các cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật, đồng thời, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định tình hình nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, cả về nhận thức cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ GSPBXH của các bên có liên quan:

1.Nhận thức của một số cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc nói chung và về chức năng, nhiệm vụ giám sát nói riêng còn chưa đầy đủ, chưa sâu sắc và toàn diện đối với việc xây dựng, thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dẫn đến coi nhẹ công tác GSPBXH, góp ý xây dựng Đảng của Mặt trận và các đoàn thể.

Ngay trong đội ngũ cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam các cấp cũng nhận thức chưa thật đầy đủ và sâu sắc quyền giám sát của chính hệ thống mình, còn thiếu tự tin trong việc thực hiện GSPBXH. Hoạt động giám sát một số nơi chưa huy động và phát huy được tổng hợp sức mạnh các tổ chức thành viên tham gia hoạt động giám sát; còn tình trạng né tránh, ngại va chạm, còn ít khi tổ chức giám sát tổ chức, cơ quan Đảng các cấp.

2. Các văn bản quy định về việc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Mặt trận đã được quan tâm ban hành kịp thời, tuy nhiên việc tiếp thu của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu đối với những kiến nghị của Mặt trận có lúc vẫn chưa được đầy đủ, chưa kịp thời và thỏa đáng, nhiều nội dung chỉ là thông báo, ghi nhận, thiếu kiểm tra, chỉ đạo giải quyết. Các cấp ủy chưa có sự chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của Mặt trận sau giám sát, phản biện xã hội đối với các cơ quan có liên quan.

3. Việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị với Mặt trận Tổ quốc trong công tác giám sát nhiều lúc, nhiều nơi còn chưa chặt chẽ, thậm chí còn mang tính chiếu lệ, hình thức. Việc cung cấp các văn bản dự thảo quy hoạch, kế hoạch, dự án đến lấy ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận chưa thực hiện đầy đủ hoặc thiếu kịp thời.

4. Công tác giám sát đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn nhưng hiện nay số lượng và chất lượng của lực lượng cán bộ làm công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở nhiều địa phương vẫn chưa đủ mạnh, ít được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; vẫn còn tư tưởng nể nang, ngại va chạm trong công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là ở cơ sở.

Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện vẫn chưa thực sự phát huy được vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội; Ban thanh tra nhân dân ở nhiều xã, phường, thị trấn chưa làm tốt nhiệm vụ giám sát do năng lực, vị thế của Ban thanh tra nhân dân còn yếu, tâm lý sợ va chạm, chưa mạnh dạn đề xuất, kiến nghị xử lý khi phát hiện các sai phạm, khó giữ tính khách quan trong việc giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành, quản lý của chính quyền. Một số nơi chính quyền chưa tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động cho Ban thanh tra nhân dân.

Để hoạt động GS, PBXH xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thời gian tới thực sự phát huy hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, tiếp tục cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và sự cố gắng phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể. Trong đó cần quan tâm một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị gắn với Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về việc ban hành Hướng dẫn khung về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ; Quy định 124 ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về giám sát của Mặt trận TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII, khóa XIII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Thứ hai, cấp ủy các cấp cần tăng cường chỉ đạo, làm tốt công tác định hướng nội dung hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; chỉ đạo sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền các cấp để MTTQVN và các đoàn thể các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt chức năng GS, PBXH; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với việc tiếp thu, giải quyết những kiến nghị, phản ánh của MTTQVN và của nhân dân trong quá trình giám sát, phản biện xã hội.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong việc thực hiện các quy định về việc các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Định kỳ nghe Mặt trận và các đoàn thể báo cáo công tác giám sát, phản biện xã hội và những ý kiến đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền.

Phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân bởi chỉ khi vai trò làm chủ của Nhân dân được phát huy, dân chủ trong Đảng, trong xã hội được thực hành thực chất và rộng rãi, thì việc huy động tính tích cực cách mạng của quần chúng nhân dân cùng Mặt trận các cấp giám sát, phản biện xã hội mới hiệu quả; quan tâm hơn nữa công tác đối thoại định kỳ và đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân bức xúc, những nội dung Nhân dân phản ánh, kiến nghị, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Thứ ba, Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, Mặt trận cần thực sự tham gia vào quá trình hoạch định và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện tốt công tác góp ý tham gia xây dựng văn bản pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là tăng cường giám sát công tác cải cách hành chính; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm ngay tại nơi cư trú... Mặt trận các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua tổ chức tiếp công dân tại cơ quan và tham gia các cuộc tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, của UBND tỉnh; Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ban Thường trực UBMT các cấp; Phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp... để tiếp nhận, nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân từ đó định hướng lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội đúng, phù hợp tình hình thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân.

Thứ tư, vấn đề quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận nói chung và công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đó là năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Vì vậy, cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện trong công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy tốt vai trò, sự đóng góp trí tuệ của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận, các nhân sỹ, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, Hội đồng tư vấn, những người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, những người đã tham gia lãnh đạo, quản lý tham gia các hoạt động của Mặt trận.

Quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng từ đó góp phần thực hiện tốt hơn công tác giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú.

Thứ năm, đề nghị tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa hơn cơ chế thực hiện, xử lý, khắc phục, sửa chữa sau giám sát, góp ý của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, Trung ương cần có quy đinh cụ thể về cơ chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp với các Ban của Đảng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Nhất là trong phối hợp giám sát việc thực hiện các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; về trách nhiệm đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; về thực hiện những điều đảng viên không được làm.../.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản