Trà Vinh: Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

(Mặt trận) - Giám sát và phản biện xã hội (PBXH) là hai trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản, quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ). Phát huy hiệu quả nhiệm vụ này, thời gian qua, MTTQ đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận của xã hội và tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Chủ tịch Quốc hội: Không luật hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

 Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI. Ảnh: KIM LOAN

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết cho biết, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Mặt trận tỉnh đã tham luận với chủ đề “Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thúc đẩy phong trào cách mạng ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội”, qua đó đề ra 05 giải pháp chủ yếu, gồm: công tác tuyên truyền; phát huy tinh thần đại đoàn kết; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; sự chủ động của Mặt trận và công tác cán bộ của Mặt trận. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các giải pháp đề ra và đạt được một số kết quả thiết thực.

Mặt trận thực hiện tốt vai trò làm nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, phát huy vai trò của người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng tham gia vào các hoạt động giám sát và PBXH do Mặt trận chủ trì thực hiện; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 05/8/2022 “về nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025” và Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 23/02/2023 “về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”; nhất là đã chủ động và phát huy hơn vai trò của mình trong công tác giám sát, PBXH theo chức năng được quy định.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, từ năm 2020 đến nay, UBMTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức hơn 630 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội dung giám sát đi vào những vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm, kiến nghị; công tác giám sát được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, từng địa phương và cơ sở; đảm bảo sự hài hòa cho cả chủ thể và đối tượng được giám sát, trong đó có những nội dung được mở rộng và mới triển khai thực hiện lần đầu, như: giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2028 của Ban Bí thư, gắn với đối tượng là cán bộ được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với công tác PBXH, đã tổ chức gần 100 cuộc hội nghị PBXH, góp ý hơn 1.240 dự thảo văn bản có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân do các sở, ban, ngành, địa phương gửi lấy ý kiến. Riêng Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức gần 10 cuộc hội nghị PBXH và tham gia đóng góp trên 700 dự thảo văn bản của cơ quan Nhà nước cùng cấp.

Các cuộc hội nghị PBXH của tỉnh huy động được sự tham gia đông đảo của các thành phần, đặc biệt là cán bộ hưu trí, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, qua đó đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trọng tâm, được các cơ quan soạn thảo đánh giá cao và tiếp thu, ghi nhận; có những cuộc phản biện đi vào chiều sâu để lắng nghe những vấn đề mà đông đảo người dân quan tâm, như: dự thảo quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận 02 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Triết, những giải pháp mà Đảng đoàn UBMTTQ tỉnh đề ra trong tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả, qua đó góp phần thiết thực vào công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thúc đẩy phong trào cách mạng ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giám sát và PBXH trong thời gian tới, theo Chủ tịch UBMTTQ tỉnh: cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và chức năng giám sát, PBXH của MTTQ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 105-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và Quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận sau giám sát, PBXH và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ban hành kèm theo Quyết định số 5628-QĐ/TU, ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách phù hợp hơn nhằm khuyến khích, thu hút đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, những người có nhiều kinh nghiệm trong tham gia các hoạt động giám sát và PBXH; đặc biệt cần xác định việc Mặt trận huy động lực lượng tham gia hoạt động GS và PBXH không chỉ là đóng góp riêng cho Mặt trận, mà chính là tham gia vào quá trình giám sát, xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận của xã hội; tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Về phía trách nhiệm của mình, Mặt trận sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, PBXH theo hướng: chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chính sách lớn trọng yếu của tỉnh, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc.

Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác giám sát và PBXH cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp để đáp ứng với nhiệm vụ, yêu cầu ngày càng cao của công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản