Tin mới

MTTQ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

(Mặt trận) - Nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” theo hướng thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

Từ những căn nhà của mỗi hộ nghèo trong tỉnh....

Cùng với đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới; Huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Gắn mục tiêu giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chỉ số hạnh phúc của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Ngày 11/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 248/KH-MTTW-BTT về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Với yêu cầu việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua là nhiệm vụ thường xuyên gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

 Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã huy động nguồn lực để xây dựng những căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Theo đó, MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững; đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó phải kể đến các hoạt động, tuyên truyền về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến 18/11 hàng năm; Phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đăng tải các tin bài, phóng sự nêu những tấm gương sáng, cách làm hay trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững thực hiện tốt Phong trào thi đua.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng tiếp tục huy động các nguồn lực, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan cùng cấp phát động, triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo, trọng tâm vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cộng đồng cư dân về nhà ở, y tế, giáo dục, phát triển sản xuất... từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Hằng năm, MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo, kế hoạch vận động giúp đỡ người nghèo, kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; vận động các đơn vị, tổ chức cá nhân thăm, tặng quà Tết cho người nghèo và tổ chức các chương trình Tết vì người nghèo... không để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn không được quan tâm hỗ trợ.

Trong đó, phấn đấu vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội các cấp đạt trên 10 tỷ đồng trở lên. Tập trung mọi nguồn lực giúp đỡ các hộ thoát nghèo để đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo theo Kế hoạch của Tỉnh ủy; Vận động các nguồn xã hội hóa để xây dựng mới ít nhất 20 nhà đại đoàn kết trở lên; Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững; Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng  từ 02 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu chính đáng.

Những căn nhà khang trang đang từng bước được bàn giao cho người dân...

Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng nhau thi đua thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tập trung nguồn lực thực hiện tốt các nội dung, hoạt động có tính lan tỏa, phát huy thế mạnh của từng địa phương.

Thi đua đề ra giải pháp giảm nghèo, đặc thù của địa phương, phối hợp bố trí và huy động đa dạng hóa nguồn lực cho địa bàn nghèo, nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về thực hiện giảm nghèo bền vững.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giám sát việc bình xét thi đua thực hiện Phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giám sát cộng đồng về bình xét thi đua thực hiện Phong trào, việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, nêu cao trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong thực hiện giám sát.

Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết và có hình thức phù hợp để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều thành tích trong thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, trọng tâm là ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện an sinh xã hội, tích cực tuyên truyền vận động ủng hộ người nghèo, thực hiện tốt Phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Về tiến độ thực hiện, năm 2021 - 2022: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Phát động trào thi đua.

Theo đó, Giai đoạn 2022 - 2025: căn cứ tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành khen thưởng hằng năm theo thẩm quyền; Năm 2023: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn các cấp cứ tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành sơ kết giữa kỳ và khen thưởng theo thẩm quyền; Năm 2025 Phối hợp với ngành Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết Phong trào thi đua vào dịp tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản