Tin mới

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Qua 5 năm (2016-2020) thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Nam Định đã phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Nông thôn mới xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng).

Ủy ban MTTQ các cấp tập trung làm tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các đoàn thể để vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân triển khai sâu rộng các mô hình xây dựng NTM, đô thị văn minh ở khu dân cư.  MTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM, đô thị văn minh; phát động các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động; giám sát việc huy động nguồn lực của Nhà nước trong xây dựng NTM, quá trình bình xét, công nhận địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM… Các tổ chức đoàn thể của tỉnh tiếp tục vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, Hội Nông dân (HND) tỉnh chủ trì vận động hội viên thực hiện thu gom bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình. Đến nay có 209/209 cơ sở Hội, 3.167/3.167 chi Hội đăng ký các việc làm cụ thể, tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”. Kết quả đã có 9/10 huyện, thành phố triển khai xây dựng ở 115/209 cơ sở Hội và 1.256/3.167 chi Hội, sử dụng 35.221 thùng ủ rác, 30.110 nắp đậy hố ủ rác hữu cơ với tổng kinh phí 5.232 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, vận động hội viên, nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa, đảm bảo sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động của 3.682 mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng NTM”, hàng nghìn tuyến đường phụ nữ tự quản; thành lập gần 100 mô hình xử lý rác thải, tặng hàng nghìn thùng rác để các hộ gia đình phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ; xây dựng 2.003 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 2.575km... Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường; thay đổi thói quen, hạn chế dùng đồ nhựa, túi ni lông sử dụng một lần trong sinh hoạt hàng ngày. Tỉnh Đoàn chủ trì vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm, ra quân làm vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giám sát các cơ sở làng nghề, các hộ tư nhân đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất, kinh doanh; xả rác thải, chăn nuôi gia súc gia cầm đảm bảo quy định. Đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã thành lập 435 tổ CCB bảo vệ môi trường với trên 6.000 hội viên tham gia. Trong xây dựng nếp sống văn hóa, HND các cấp chủ trì vận động hội viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh vận động hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no; tổ chức các hoạt động về an toàn cho phụ nữ, trẻ em tại các khu dân cư. Hội CCB tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở khu dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 3.329 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; 2.637 khu dân cư văn hóa; 527.039 gia đình văn hóa. 

Trong vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, MTTQ các cấp trong tỉnh xây dựng và duy trì nhiều phong trào, mô hình quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đem lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là các mô hình “Thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Thôn, xóm không có tội phạm, tệ nạn xã hội” tại địa bàn nông thôn; “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Chùa tinh tiến”, “Xứ, họ đạo không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Xứ họ không có ma túy” tại các địa phương có đông đồng bào có đạo; mô hình “Bình yên tuyến biển”, “Tuyến biên phòng không có tội phạm” tại các địa phương tuyến biên phòng; “Xã, phường không có tội phạm, không có ma tuý”, “Khu dân cư không có tội phạm”, “Tuyến phố văn minh đô thị”, “Liên gia tự quản, hộ dân tự phòng” tại địa bàn thành phố Nam Định... Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì xây dựng mô hình “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. Các cấp HND trong tỉnh vận động cán bộ, hội viên giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, xóm; xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự. Hội Phụ nữ các cấp vận động hội viên giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Hội CCB các cấp chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng, các đoàn thể chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình “Tổ CCB vì dân”; gương mẫu và tích cực tham gia vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đoàn Thanh niên xây dựng các tổ, đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.684 khu dân cư “5 không”, 2.843 khu dân cư không có tội phạm, 2.506 khu dân cư không có tệ nạn ma túy, 3.331 khu dân cư không có tệ nạn mại dâm, 3.197 khu dân cư không có người khiếu kiện trái pháp luật... Với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nông thôn tỉnh ta tiếp tục có nhiều đổi mới, ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt. Đến nay, toàn tỉnh có 78 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm cộng đồng ở nông thôn tiếp tục được phát huy; thể hiện rõ nét trong các đợt tham gia ủng hộ phòng, chống đại dịch COVID-19.

Giai đoạn 2020-2024, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh với nhiều chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Bám sát 5 nội dung cuộc vận động, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đoàn kết nhân dân phát huy nội lực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh./. 

V.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản