Tin mới

90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Ngày 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc  gia, với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Làm sâu sắc hơn nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

 
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Hội thảo

Dự Hội thảo có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành, các đoàn thể quần chúng ở Trung ương và hơn 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, Thành phố Hà Nội và một số địa phương. Tại điểm cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ trì Hội thảo 

Mục tiêu của Hội thảo khoa học nhằm phân tích, đánh giá khách quan, khoa học đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Kết quả Hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Định hướng xây dựng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh mới

Trình bày đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, 90 năm qua, trải qua nhiều chặng đường lịch sử, dù mang nhiều tên gọi khác nhau, như: Hội Phản đế Đồng minh, Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Việt Nam Độc lập Đồng Minh (gọi tắt là Việt Minh), Mặt trận Liên-Việt..., Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn thống nhất về tôn chỉ, mục đích: đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc Việt Nam, vì mục tiêu hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù trong thời kỳ vận động cách mạng, kháng chiến, kiến quốc hay trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dù ở miền Bắc hay miền Nam, khi đất nước đang còn chia cắt, dù trong thời kỳ bom đạn khốc liệt của chiến tranh, những lúc khó khăn nhất của thời kỳ bao cấp, kế hoạch hóa tập trung hay trong công cuộc đổi mới hiện nay… Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn là hình ảnh cao đẹp nhất của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là biểu trưng sinh động và rõ ràng nhất cho chủ trương, đường lối nhất quán, xuyên suốt về đoàn kết dân tộc của Đảng ta, là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh thống nhất: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".

Đảng ta luôn khẳng định đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đường lối chiến lược quan trọng đó luôn được thực hiện, cụ thể hóa qua hoạt động của MTTQ Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, phối hợp và thống nhất hành động của toàn dân, nơi kết tinh sâu sắc truyền thống: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh nội sinh phi thường của dân tộc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; phát huy ý chí tự cường dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

"Chặng đường 90 năm qua của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam là pho sử quý giá, là niềm tự hào của dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, để từ có được những định hướng xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh mới", ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội thảo 

Tại Hội thảo các tham luận khoa học đã khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam.

Các tham luận cũng khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đúc  kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo 

Tham luận với nội dung “Chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất”, GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, trong xây dựng mặt trận, Đảng phải chú trọng hơn nữa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy lợi ích chung làm điểm quy tụ, đồng thời phải tôn trọng các lợi ích khác biệt chính đáng.

Muốn đoàn kết lâu dài và bền chặt thì bản thân Đảng và Đảng phải hướng Mặt trận đặt lợi ích tối cao của dân tộc lên trên hết, không vì lợi ích cá nhân cũng như lợi ích nhóm dưới mọi hình thức chi phối. Trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, những quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân cũng được cụ thể hóa sao cho phù hợp với lợi ích dân tộc, với từng đối tượng và điều kiện thực tiễn.

Theo GS.TS Mạch Quang Thắng, kinh nghiệm từ 90 năm hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất cho Đảng ta thấy rằng, Mặt trận càng rộng rãi, càng chặt chẽ, thống nhất bao nhiêu thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng mạnh mẽ, càng bền vững bấy nhiêu.

“Hơn bao giờ hết, những chủ trương của Đảng càng cần phải chú ý tính hiệu quả trong hoạt động lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận, để thực hiện được những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công!"”, GS.TS Mạch Quang Thắng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tham luận tại Hội thảo 

Nhắc tới vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong giai đoạn hiện nay của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam đã minh chứng đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc là đúng đắn, thiết thực để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc thể hiện rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, vai trò chủ trì trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia bầu cử, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận cũng đã thể hiện rõ nét hơn tính đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là cầu nối Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng một trong những giải pháp đặt ra là Mặt trận tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài biết và ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng nhấn mạnh tới việc tiếp tục đề xuất thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tham gia hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực; nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Quang cảnh Hội thảo 

Chia sẻ về những kết quả đạt được trong việc triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm thông tin, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tăng cường triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái, sáng tạo, đoàn kết, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại. Từ đó, vai trò cầu nối của Mặt trận, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết.

Qua 4 năm (2016-2020) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và các tổ chức thành viên của thành phố đã vận động nhân dân hiến 180.200 m2 đất và hoa màu, kinh phí tham gia xây dựng mới, sửa chữa 1.222 cây cầu, 750 km đường giao thông; nạo vét 128,2 km kênh mương. Mặt trận các cấp thành phố Cần Thơ vận động tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 102 tỷ đồng. Đặc biệt, Mặt trận các cấp thành phố kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, người mắc bệnh hiểm nghèo, vận động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng.

Đến nay, tất cả 36 xã của thành phố Cần Thơ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4/4 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 45/47 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 là 3,75%, đến nay còn 0,66%. Đến nay, 02/05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Tân Thới, huyện Phong Điền và xã Trung An, huyện Cờ Đỏ).

“Với những hoạt động tích cực của mặt trận các cấp đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nền hành chính tiếp tục được nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp được thành lập mới tăng mạnh cả về số lượng và vốn”, ông Nguyễn Ngọc Tâm nói.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo một lần nữa khẳng định, đây chính là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt, đồng thời là một biểu hiện sinh động nhằm tôn vinh và tri ân công ơn các anh hùng, liệt sĩ các thế hệ Mặt trận đã trọn đời vì nước, vì dân; những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, chiến sĩ và đồng bào cả nước, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc, đã cống hiến một phần xương máu, sức lực, tài năng và của cải cho đất nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 90 năm qua.

Đồng thời, những đóng góp quan trọng và thiết thực này sẽ phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, cách mạng; khơi dậy, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; qua đó, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

*) Trước đó, Đại biểu tham dự Hội thảo đã dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản