Tin mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) - Ngày 20/9/2019, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ký Nghị quyết số 01/NQ-MTTW-UB, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024- 2029

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức trọng thể từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 975 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; hơn 200 đại biểu khách mời là các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy; các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại Đại hội; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Chính phủ phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau ba ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và chân thành, Đại hội đã hoàn thành chương trình và nội dung đề ra. Đại hội nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 trình Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và mục tiêu chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thống nhất 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình 2: Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

3. Thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

4. Thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 385 vị và kết quả hiệp thương cử tại Đại hội là 374 vị.

5. Thống nhất ra Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

6. Đại hội giao Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tiếp thu các ý kiến phát biểu của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại Đại hội để hoàn chỉnh và công bố các Văn kiện của Đại hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp có trách nhiệm tuyên truyền và tổ chức thực hiện thành công Chương trình hành động do Đại hội đề ra.

Nghị quyết này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nhất trí thông qua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn

(Đã ký)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản