Tin mới

Những công việc cần triển khai sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

(Mặt trận) - Ngày 18/3, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã thông báo về những công việc bầu cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đối với đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: Không bao giờ quên những người làm nên “cột mốc vàng” của lịch sử

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên

Lễ dâng hương xúc động của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia trong ngày 19/3/2021.

Cùng với đó sẽ gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú thường xuyên để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; Xây dựng báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đợt 1) trong khoảng hời gian từ ngày 15/3 đến 13/4/2021.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng có trách nhiệm cử đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia các Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; theo dõi tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu; theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có trách nhiệm tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú trên địa bàn (cả những người ứng cử do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hiệp thương và những người ứng cử do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cũng sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú trên địa bàn.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để nhận xét và tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử được thực hiện theo quy định tại các điều 21, 22 của Nghị quyết liên  tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH 14 - CP -ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; được thực hiện trong thời gian từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021.

Bên cạnh đó sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng cấp; Theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng cho biết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử sẽ cử cán bộ liên hệ và tham dự hội nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội; đồng thời liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị  mình cư trú để phối hợp tổ chức hội nghị cử tri và cử cán bộ tham gia các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

"Theo quy định tại Điều 47 và Điều 48 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, sau khi có văn bản điều chỉnh lần thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, dự kiến là ngày 15/4/2021", Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thông tin.

Nội dung tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử

Căn cứ nội dung liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã ban hành Hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Thời gian tổ chức Hội nghị cử tri đối với người ứng cử được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021.

Việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản  hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của UBTƯ MTTQ Việt Nam về bầu cử. Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét toàn diện về mọi mặt, và bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với người ứng cử.

Trên cơ sở danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Căn cứ vào danh sách tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, xã có Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử theo quy định của pháp luật.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú trên địa bàn (bao gồm những người ứng cử do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh hiệp thương và những người được giới thiệu ứng cử do Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương).

Thành phần tham dự hội nghị hướng dẫn gồm: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri.

Việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện theo Điều 2, Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương căn cứ vào Mục “Nơi ở hiện nay” trong bản sơ yếu lý lịch của người ứng cử để xác định xã, phường, thị trấn sẽ tổ chức hội nghị cử tri. Nếu có sự thay đổi thì đề nghị cơ quan, tổ chức có người ứng cử thông báo ngay cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp hiệp thương để việc tổ chức hội nghị cử tri đúng nơi người ứng cử đang sinh sống.

Toàn văn Hướng dẫn tại đây

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản