Tin mới
Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới
Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới
(Mặt trận) - Lịch sử đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước trong thời kỳ hiện đại ở nước ta đã chứng minh rằng khi nào việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện đường lối cách mạng Việt Nam vừa...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản