Mặt trận góp phần giải quyết những bức xúc của người dân

(Mặt trận) - Là cầu nối để cấp ủy, chính quyền đối thoại với các tầng lớp nhân dân, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc nảy sinh trong cuộc sống... Tham gia giám sát, phản biện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...
Đang có sự đổi mới trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự đổi mới này đã góp phần xây dựng đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với MTTQ tỉnh Hà Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác giám sát bảo vệ môi trường

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản