Tin mới

Thông báo kết quả kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Long An

(Mặt trận) - Ngày 7/7, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1

Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Long An. 

Đoàn đã thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Long An.

Kết quả Đoàn kiểm tra số 2 tại Long An chỉ rõ, trong 10 năm trở lại đây, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra, giám sát, thanh tra, qua hoạt động nghiệp vụ đã phát hiện 552 nguồn tin tội phạm chuyển cơ quan điều tra để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Những kết quả đạt được nêu trên góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự phát triển kinh tế-xã hội của Long An.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa thường xuyên; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức; việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong một số vụ việc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có mặt còn hạn chế…

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung: Một là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Hai là tiến hành rà soát toàn bộ công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; qua đó vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, vừa khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác này.

Ba là chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Bốn là quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phải trong sạch, liêm khiết, trọng danh dự, nhân phẩm, bởi có liêm, có sạch mới có thể đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đây.

Năm là triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ án, vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản