Tin mới

Tiếp tục đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

(Mặt trận) - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng thành những phong trào hành động cách mạng cụ thể, thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đề ra

Thực hiện tốt và hiệu quả việc cải cách tiền lương

Chiều ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm thi đua Bắc sông Hậu năm 2018, và toạ đàm chuyên đề “Tổ nhân dân tự quản” tại tỉnh Đồng Tháp. 

Hội nghị giao ban Cụm thi đua Bắc sông Hậu

Năm 2018, các tỉnh trong Cụm Bắc Sông Hậu tập trung thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Vị thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được nâng cao, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, qua đó đã góp phần đưa nền kinh tế - xã hội của các tỉnh trong Cụm ngày càng phát triển.

Công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công được Mặt trận và các tổ chức thành viên trong Cụm triển khai thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Cụ thể, trong năm qua, Đồng Tháp, tích cực vận động “Quỹ Vì người nghèo” và an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động trên 22,5 tỷ đồng, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động trên 405,8 tỷ đồng, hỗ trợ 969 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 96 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 201 cầu giao thông nông thôn. Trong khi đó, tỉnh Trà Vinh, Quỹ “Vì người nghèo” đến cuối năm đã vận động 3 cấp được gần 60 tỷ đồng. Tỉnh Vĩnh Long vận động được trên 62 tỉ đồng, xây dựng 334 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đến nay, 08/08 đơn vị cấp huyện, 109/109 đơn vị cấp xã đạt và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ ”Vì người nghèo” năm 2018…

Công tác đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên với chính quyền được triển khai thống nhất, phát huy hiệu quả, tránh được sự chồng chéo và thiếu đồng bộ; phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận và các Hội đồng tư vấn đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội có bước chuyển biến cơ bản…

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị

Với tư cách là Trưởng Cụm thi đua Bắc sông Hậu, bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhận định: Năm qua, công tác Mặt trận các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc sông Hậu tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, xã hội của mỗi địa phương, nhiều cách làm hay, mô hình hoạt động có hiệu quả được nhân rộng và duy trì. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện được thực hiện đồng bộ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động tiếp tục được duy trì và triển khai hướng vào lợi ích thiết thực đời sống nhân dân. Đặc biệt công tác giám sát, phản biện có nhiều đổi mới…

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận những kết quả đạt được của Mặt trận 6 tỉnh trong Cụm thi đua Bắc sông Hậu, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhận định: Qua thực tiễn cho thấy nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình công tác ở các tỉnh trong cụm thi đua được triển khai thực hiện với tư duy sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn ở từng địa phương với nhiều cách làm phong phú, đa dạng, điển hình như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre…   

Nhân Hội nghị này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị Ban Thường trực Mặt trận 6 tỉnh trong Cụm quan tâm trong việc đẩy mạnh công tác đưa Báo Đại đoàn kết xuống khu dân cư nhằm truyền tải đầy đủ các hoạt động, mô hình, cách làm hay của Mặt trận để các khu dân cư học tập.

Để công tác Mặt trận các tỉnh trong Cụm đạt nhiều kết quả trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Mặt trận vừa qua để nâng cáo chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền. Đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng thành những phong trào hành động cách mạng cụ thể, thiết thực.

Tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng…

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị: “Các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc sông Hậu thường xuyên phối hợp thông tin với nhau, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác Mặt trận; trong đó có hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả”.

Trao cờ cho Vĩnh Long, đơn vị đăng cai Cụm thi đua Bắc sông Hậu năm 2019

Bên cạnh đó cần tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận, thường xuyên theo hướng dẫn của Ban Thương trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và nhất là các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cập nhiệm kỳ 2019 – 2024; kịp thời xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch sớm đưa Nghị quyết của Đại hội Mặt trận các cấp đi vào cuộc sống…

Đánh giá cao hoạt động của các tổ nhân dân tự quản các tỉnh trong Cụm, đặc biệt là hoạt động của Tổ nhân dân tự quản ở tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết: Hoạt động của các tổ tự quản của các địa phương cho thấy các tỉnh có nhiều mô hình hay, hiệu quả lan rộng ở khu dân cư. Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục nhân rộng, lan toả mô hình này trong cộng đồng dân cư…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản