Có được tiếp tục dùng thẻ BHYT khi đã chấm dứt hợp đồng lao động?

Tôi có làm việc tại một doanh nghiệp và tham gia BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến tháng 6/2017 là được 18 tháng. Đến tháng 7/2017, khi tôi xin nghỉ việc thì doanh nghiệp thu lại Thẻ BHYT của tôi. Trong khi đó, trên thẻ BHYT có ghi rõ giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2017. Vậy, Công ty thu hồi Thẻ BHYT của tôi có đúng không? Tôi cần làm gì để được tiếp tục sử dụng BHYT trong năm 2017 này?

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tòa soạn trả lời như sau:

Hiện nay, việc quản lý thẻ BHYT được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Vì bạn là người lao động trong doanh nghiệp tham gia BHYT nên theo quy định tại mục 1.1 khoản 1 Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH, trường hợp của bạn thuộc nhóm do người lao động và đơn vị sử dụng lao động cùng đóng BHYT với mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quyết định này: “Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.” Do vậy, khi bạn nghỉ việc thì doanh nghiệp không còn trách nhiệm đóng BHYT cho bạn trong thời gian sau khi bạn nghỉ việc.

Tại mục 1.4 khoản 4 Điều 34 có quy định đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm:

“Thu hồi thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia BHYT, nộp cho cơ quan BHXH để điều chỉnh số phải thu (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp hằng tháng).”

Vì vậy, việc doanh nghiệp thu hồi lại thẻ BHYT của bạn là đúng theo quy định.

Để tiếp tục tham gia BHYT trong năm 2017, bạn có thể tham gia BHYT theo nhóm, theo hộ gia đình, được áp dụng với các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 17 Quyết định này, gồm những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc trong sổ tạm trú. Mức đóng trong trường hợp này được quy định tại khoản 13 Điều 18 như sau:

“Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được giảm mức đóng như sau:

a) Người thứ nhất đóng bằng mức quy định;

b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản