Tin mới

Công tác tuyên truyền phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả

(Mặt trận) -Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc triển khai học tập, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến đông đảo đoàn viên...

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tại văn bản số 174-HD/BTGTW ngày 01/2/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Hướng dẫn nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Hướng dẫn, việc tuyên truyền xoay quanh các nội dung: Quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - tổ chức được Đảng, Bác Hồ tin tưởng giao nhiệm vụ và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng; đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sáng suốt của Đảng đối Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức của tuổi trẻ Việt Nam; kết quả trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng thời, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp bộ Đoàn.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển toàn diện; củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền kỷ niệm phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc triển khai học tập, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, thu hút được đông đảo sự quan tâm của Nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong, ngoài nước./.

PV

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản