Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

(Mặt trận) - Bạn đọc Trần An hỏi:

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Mặt trận trả lời:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo 4 cấp hành chính:

1. Cấp Trung ương.

2. Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh).

3. Cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện).

4. Cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

Ở mỗi cấp nói trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp

Dưới cấp xã còn có Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư. Khu dân cư thường tương ứng với các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố. Ban Công tác Mặt trận không phải là một cấp theo hệ thống tổ chức hành chính 4 cấp nói trên, nhưng lại có vị trí, vai trò hết sức quan trọng vì khu dân cư là nơi cư trú, sinh sống của mọi tầng lớp nhân dân, nơi thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nơi thực hành dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay cũng là nhằm hướng về khu dân cư, đến với mỗi gia đình và từng người dân.

PV

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản