Tin mới

Xác định mức trợ cấp thai sản như thế nào?

Tôi được biết mức trợ cấp thai sản bằng 100% bình quân tiền lương hàng tháng của 6 tháng liền kề trước khi sinh + 2 tháng lương tối thiểu chung. Tôi xin hỏi, đó là bình quân tiền lương thực nhận hay bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hộ của 6 tháng liền kề trước khi sinh ạ?

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Trợ cấp thai sản 2017 – Ảnh nguồn: Internet

 Tư vấn như sau:

Mức trợ cấp thai sản khi sinh con bao gồm mức trợ cấp một lần khi sinh con và mức hưởng chế độ thai sản hiện được quy định tại Điều 34, 38, 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1.Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Do vậy, lao động nữ khi sinh con đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản được hưởng hai khoản sau:

1.Trợ cấp một lần khi sinh con = 2 x Mức lương cơ sở tại tháng sinh con

2.Mức hưởng chế độ thai sản = 6 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con được tính dựa trên mức lương cơ sở tại tháng sinh con, không phải lương tối thiểu chung. Hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng. Đến ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.300.000 đồng/tháng theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Mức bình quân tiền lương 6 tháng liền kề trước khi sinh con được dùng làm căn cứ tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi sinh con, không phải mức bình quân tiền lương thực nhận.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản