Tin mới

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện ở cơ sở

(Mặt trận) - Để giám sát và phản biện tốt không dễ nhưng với cách làm bài bản, sáng tạo, Mặt trận huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã hướng đến đối tượng được thụ hưởng từ lợi ích này mang lại đó chính là người dân. Nhờ đó, nhận thức về vai trò phản biện của MTTQ có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

 Giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Theo bà Ma Thị Kim Dung-Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gia Viễn, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện đã luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội. Ðồng thời tổng hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Ðảng và Nhà nước, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả với các hình thức giám sát theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, Mặt trận các cấp và các tổ chức đoàn thể đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, đồng thời có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Thực tiễn công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thời gian qua đã có nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy Đảng, và nhân dân đánh giá cao. Các cuộc giám sát ngày càng được nâng cao về số lượng, chất lượng và thể hiện rõ vai trò của MTTQ các cấp trong giám sát và phản biện xã hội.

“Năm 2020, MTTQ huyện đã xây dựng, chủ trì tổ chức giám sát trực tiếp 23 cuộc, trong đó 21 cuộc ở 21 xã, thị trấn về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra đối với nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công, hộ hưởng bảo trợ xã hội; giám sát về thực hiện vận động và quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tại xã Gia Xuân; giám sát thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã Gia Minh” - bà Kim Dung chia sẻ.

Các nội dung giám sát thời gian qua trên địa bàn huyện đều được lựa chọn trên nhiều lĩnh vực mà nhân dân quan tâm, cách thức tổ chức giám sát có nhiều sáng tạo. Phương pháp giám sát được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình, đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, khách quan góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ngoài hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp huyện thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ðồng thời, góp phần tăng cường sự thống nhất về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo bà Ma Thị Kim Dung, thời gian tới MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; chủ động xây dựng kế hoạch tập trung vào những nội dung, vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm, có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân; lựa chọn phương pháp giám sát, phản biện phù hợp. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản