Tin mới

Trà Vinh: Phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chính thức triển khai từ cuối năm 2015 nhằm vận động, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. 

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

• UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hướng dẫn lý ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Càng Long 

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Cuộc vận động đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống Nhân dân; động viên Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh và lành mạnh.

Cuộc vận động đã động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân chuyển đổi hơn 20 ngàn ha đất kém hiệu quả sang trồng cây khác có hiệu quả, tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (toàn tỉnh hiện có 80 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP); Nhân dân hiến gần 02 triệu m2  đất, tham gia hơn 300 ngàn ngày công lao động và góp tiền, vật tư quy ra thành tiền trị giá trên 735 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ năm 2016 đến nay, vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên 224 tỷ đồng, Quỹ “An sinh xã hội” trên 243 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ, đã triển khai xây dựng và sửa chữa gần 3.200 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo khó khăn về nhà ở; gần 1.000 căn nhà tình nghĩa cho gia các gia đình chính sách; trao tặng gần 213 ngàn suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 350 công trình dân sinh; hỗ trợ khám, chữa bệnh gần 34 ngàn bệnh nhân nghèo; từ năm 2020, triển khai hỗ trợ hàng tháng cho các hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (người neo đơn từ đủ 60 tuổi trở lên)…

Cuộc vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn xã hội về ý thức tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Mặt trận các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên triển khai xây dựng nhiều mô hình trên các lĩnh vực gắn với Cuộc vận động; phối hợp tổ chức hơn 34 ngàn cuộc ra quân thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, trồng mới hàng triệu cây xanh các loại; tham gia xây dựng gần 400 tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp. Phối hợp xây dựng hơn 120 mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại các cơ sở tôn giáo”, gần 190 mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư”, 14 mô hình “Địa bàn không ma túy”, 43 mô hình “Ba giảm, ba giữ”,... góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cuộc vận động đã góp phần thiết thực vào kết quả phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (72 xã đã có quyết định công nhận), 21 xã đạt NTM nâng cao, 6/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bài học kinh nghiệm quan trọng trong xây dựng NTM, đô thị văn minh là tạo được sự đồng thuận, đồng lòng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và huy động được sự tham gia, đóng góp tích cực của Nhân dân. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 đã đề ra một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới”, với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia. Phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; bảo đảm thật sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân là then chốt; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong giai đoạn 2010 – 2020” và mục tiêu cụ thể: Đến năm 2023, có 100% số xã đạt chuẩn NTM (năm 2022 có thêm 04 xã; năm 2023 có thêm 04 xã); phấn đấu 51% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn NTM trước năm 2025.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động trong thời gian tới, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cần xác định giải pháp quan trọng đầu tiên là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; đa dạng hóa các giải pháp huy động nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất 05 nội dung của Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của cả hệ thống Mặt trận.

Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận trong việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, đảm bảo phản ánh khách quan, trung thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân đối với kết quả xây dựng NTM ở địa phương; đồng thời chú trọng phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đánh giá kết quả đạt được trong từng giai đoạn, phát hiện những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI.

Nguyễn Văn Triết,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản