Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác 30/12/2019

Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Biểu mẫu tổng kết

Hướng dẫn 25/02/2020

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020

Hướng dẫn 25/02/2020

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn 04/09/2019

Trích yếu Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng MTTQ Việt Nam

Quyết định 29/02/2020

Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Hướng dẫn 26/02/2020

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2020

Thông báo 27/02/2020

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua năm 2020

Thông báo 26/02/2020

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2020

Khác 17/02/2020

Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Công văn 25/02/2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020

Khác 23/02/2020

Giới thiệu rút gọn về Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Khác 15/02/2020

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Khác 14/02/2020

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Khác 12/02/2020

Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

Hướng dẫn 23/01/2020

Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020