Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác 22/06/2018

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhiệm kỳ 2019 - 2024

Khác

Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng

Thông báo 07/05/2018

Thông báo việc tổ chức Cụm thi đua các Tổ chức thành viên

Hướng dẫn 21/06/2018

Hướng dẫn tổ chức hoạt động Cụm thi đua các Tổ chức thành viên

Đề cương

Đề cương Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Phụ lục

Phụ lục 1 về Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc năm 2018

Công văn 29/05/2018

Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Đề cương

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Khác 29/03/2018

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Khác 18/04/2018

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

Hướng dẫn 02/05/2018

Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo

Biểu mẫu 1

Biểu mẫu 2

Biểu mẫu 3

Khác 04/05/2018

Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện Chương trình hành động số 3 của MTTQ Việt Nam khóa VIII

5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện Chương trình hành động số 3 của MTTQ Việt Nam khóa VIII

Đề cương báo cáo tổng kết 5 năm

Đề cương báo cáo 2

Mẫu báo cáo giám sát

Mẫu báo cáo phản biện

Hướng dẫn 04/05/2018

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khác

Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Thông tri 16/04/2018

Thông tri hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”