Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Khác

Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018

Khác

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật

Biểu mẫu tổng hợp

Khác

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Khác

Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Khác

Quyết định  Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới,  hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Khác

Quy  định về đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Khác

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Khác

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018

Khác

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”  năm 2018

Khác

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khác

Tài liệu tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khác

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật

Biểu tổng hợp

Khác

Kê hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

Khác

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

, nhiệm kỳ 2019 - 2024