Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua năm 2019

Khác

Công văn tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

BIỂU MẪU

Khác

Hướng dẫn công tác đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019

Khác

Hướng dẫn trọng tâm

công tác Phong trào năm 2019

Khác

Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Khác

Hướng dẫn một số nội dung tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Khác

Phụ lục tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Khác

Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2019

Khác

Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2019

Khác

Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019

Khác

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019

Khác

Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW

Khác

Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Phiếu số 01

Phiếu số 02

Phiếu số 03

Phiếu số 04

Khác

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Khác

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam