Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác 30/12/2020

Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021    

Hướng dẫn 11/12/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Hướng dẫn 16/12/2020

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Hướng dẫn 16/12/2020

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Khác 26/11/2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp số 20/CTrPH - MTTW-BTN&MT ngày 26/12/2016 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi  trường giai đoạn 2017 - 2020, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025

Công văn 21/10/2020

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020

Công văn gửi  các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020

Đế cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021

Biểu mẫu thống kê số liệu

Khác 19/10/2020

Chương trình phối hợp công tác Giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2020 - 2025

Công văn 20/10/2020

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Công văn 15/10/2020

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Công văn 19/10/2020

Hướng dẫn Vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miềnTrung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra

Khác 30/09/2020

Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Khác 30/09/2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2020

Thông tri 22/09/2020

Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Hướng dẫn

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khác 18/09/2020

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân