Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Công văn 04/11/2021

Công văn gửi Các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2021

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2021

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022

Biểu mẫu báo cáo

Công văn

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

Công văn 24/09/2021

Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

Khác 21/10/2021

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2021

Khác 21/10/2021

Kế hoạch kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021

Công văn

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021

Hướng dẫn 30/09/2021

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Công văn 01/10/2021

Công văn số 3039/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  gửi Ban Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Hướng dẫn 08/09/2021

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021

Biểu mẫu tổng hợp Ngày Pháp luật năm 2021

Khác 20/08/2021

Kế hoạch xây dựng 02 chuyên đề của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phục vụ Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Hướng dẫn 06/08/2021

Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khác 05/07/2021

Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phụ lục phân công thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn 05/07/2021

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

Hướng dẫn 10/06/2021

Thông tri triệu tập Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021

Khác 19/05/2021

Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới