Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác 25/01/2021

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021

Hướng dẫn 26/01/2021

Hướng dẫn trọng tâm công tác Phong trào năm 2021

Khác 12/01/2021

Kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2021

Công văn

Thông tri Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công văn 25/01/2021

Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn 26/01/2021

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khác

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021

Hướng dẫn 20/01/2021

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021

Hướng dẫn 13/01/2021

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước năm 2021

Thông tri 19/01/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tri hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khác 15/01/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hướng dẫn 18/01/2021

Hướng dẫn triển khai công tác dân tộc năm 2021

Khác 11/01/2021

Nghị quyết Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri;  việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung

Hướng dẫn 13/01/2021

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước năm 2021

Hướng dẫn 15/01/2021

Chương trình hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tri triệu tập Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Biểu mẫu tổng hợp số liệu công tác hòa giải ở cơ sở

Biểu mẫu tổng hợp số liệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật