Tin mới

Các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

(Mặt trận) - Bạn đọc Nguyễn Thu Hà, Email: hanguyenthu777@gmail.com

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo

Mặt trận trả lời:

Theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ: “Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp và chính sách, pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới”.

Đối với nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từng cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã có các qui định cụ thể, chi tiết trong Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản