Tin mới
Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Hướng dẫn 16/05/2024

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công văn 14/05/2024

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024

Đề cương báo cáo Kết quả

Công văn gửi các tổ chức thành viên báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024

Hướng dẫn 07/04/2024

Phụ lục số liệu kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, ngày 10/4/2024 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Công văn số 8013/MTTW-BTT gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc xây dựng phụ lục Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo nội dung của công văn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hoàn thành xong phụ lục kết quả và số liệu công tác Mặt trận của địa phương nhiệm kỳ 2019 – 2024 gửi về Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 15/6/2024. Hình thức gửi trực tiếp qua trục liên thông văn bản và gửi bản word qua địa chỉ email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com.

Phụ lục 1 Phu luc 2

Công văn 02/11/2023

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2023

Công văn 02/11/2023

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tổng kết công tác năm 2023

Đề cương báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo

Đề cương 17/10/2023

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM – NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 – 18/11/2023)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM – NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 – 18/11/2023)

Hướng dẫn 29/09/2023

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Đề cương 22/05/2023

Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Công văn 26/05/2023

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công văn 22/05/2023

Công văn gửi các Tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023

Công văn 22/05/2023

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023

Đề cương báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023

Biểu mẫu thống kê số liệu công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023

Hướng dẫn 08/05/2023

Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khác 21/04/2023

Kế hoạch 114-KH/BTCTW ngày 21/4/2023 về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023

Hướng dẫn 29/03/2023

Hướng dẫn tổ chức, hoạt động Cụm thi đua và bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận

Công văn 31/03/2023

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố về Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng (Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng)