Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông tri 22/09/2020

Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

Hướng dẫn

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khác 18/09/2020

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Đề cương 11/08/2020

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Thông báo 14/08/2020

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021

Công văn 16/09/2020

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT, ngày 26/12/2016

Đề cương 31/08/2020

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Khác 28/08/2020

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Hướng dẫn 20/08/2020

Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”

Thông tri 18/08/2020

Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19

Khác 03/07/2020

Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19

Hướng dẫn 14/08/2020

Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”

Công văn

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Công văn

Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Hướng dẫn 10/08/2020

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X