Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Hướng dẫn 16/05/2022

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2022) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn 20/04/2022

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hướng dẫn 05/04/2022

Hướng dân thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Khác 28/03/2022

Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Hướng dẫn 11/02/2022

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng dẫn 26/01/2022

Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022

Hướng dẫn 25/01/2022

Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Hướng dẫn 25/01/2022

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Hướng dẫn 25/01/2022

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022

Công văn 31/12/2021

Kế hoạch Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022

Hướng dẫn 10/01/2021

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022

BIỂU MẪU TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

BIỂU MẪU TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Công văn 04/11/2021

Công văn gửi Các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2021

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2021

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022

Biểu mẫu báo cáo

Công văn

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

Công văn 24/09/2021

Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

Khác 21/10/2021

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2021