Tin mới
Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị hiện nay
Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị hiện nay
(Mặt trận) - Ở nước ta, tuyên truyền chính trị tập trung chủ yếu vào các nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà...
Nâng cao tính định hướng của nội dung tuyên truyền miệng
Nâng cao tính định hướng của nội dung tuyên truyền miệng
(Mặt trận) - Nội dung tuyên truyền miệng luôn mang tính định hướng trực tiếp, tác động vào tình cảm, niềm tin của người nghe, qua đó, định hướng tư tưởng và hành động của họ. Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản